Информации од јавен карактер

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи на Ветеринарен факултет – Битола е Доц.д-р Наташа Пејчиновска. Телефон 047 22 88 99, емаил: natasa.pejcinovska@uklo.edu.mk