Доц.д-р Никола Караболовски ДЕКАН

Доц. д-р Наташа Пејчиновска, ДВМ
Продекан за финансии
Доц. д-р Петар Додовски, ДВМ
Продекан за настава

Доц.  Д-р. Сц. Мими Ристевски ДВМ

Продекан за наука и меѓународна соработка