Центар за научно – истражувачка и апликативна дејност (ЦНАД)

Со правилникот за внатрешни односи и работа на факултетот, како дел на факултетот, е
формиран ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ-ЦНАД во чија структура се вклучени:

-Лабораторија за имунолошко серолошки испитувања

-Лабораторија за испитување на сирово млеко

-Лабораторија за хематологија

-Лабораторија за биохемиски испитувања

-Лабораторија за молекуларни испитувања

Раководител на центарот е Доц.д-р Талија Христовска.

Идни планови на лабораториите е зголемување на бројот на методи за тестирање кои активно
ќе се применуваат во секојдневното работење со давање на услуги на корисниците, како и
подобрување на квалитетот на услугите, а со тоа и зголемување на бројот на корисници на
услуги.