Акти

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНОТ НА ВФБ 2018-2019

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНОТ НА ВФБ 2021-2022

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНОТ НА ВФБ 2022-2023

ДЕЛОВНИК за работа на Наставно –научниот совет на Ветеринарен факултет – Битола

Етички кодекс на Ветеринарен факултет – Битола

ЕЛАБОРАТИ ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

ЕЛАБОРАТ Интегрирани студии од прв и втор циклус по ветеринарна медицина на Ветеринарен факултет-Битола 2018

Елаборат Интегрирани студии I+II циклус ветеринарна медицина 2023

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

ПРАВИЛНИК за плати, додатоци и други надоместоци за вработените на Ветеринарен факултет – Битола

ПРАВИЛНИК за додатоци и надоместоци од сопствени приходи за вработените на Ветеринарен факултет – Битола

ПРАВИЛНИК за внатрешните односи и работењето на ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

Правилник за услови-критериуми и правила за запишување и студирање на I циклус студии УКЛО

Правилник за единствени правила за студирање на УКЛО

Правилник за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска

Правилник за мобилност на универзитетите во земјава и во странство

Правилник за реализација на проекти на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

ЗАКОНИ

ЗАКОН ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО

ИЗМЕНИ НА ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО

СТАТУТИ

СТАТУТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

СТАТУТ НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

РЕШЕНИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ИНТЕГРИРАНИ СТУДИИ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 2023

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ОД ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС ИНТЕГРИРАНИ ПЕТГОДИШНИ СТУДИИ

Сертификат за акредитација – Научно истражувачки и апликативен центар Лабораторија за имунолошко серолошки испитувања

Акредитација 2011 година

Акредитација 2018 година

ДОКУМЕНТИ НА УКЛО