Вонр.проф.д-р Сашо Стојановски
          Вработување и работно искуство  

 

Дата на вработување од маj 2006 до jули 2009год

 

Звање стажант–иследувaч
Основни предмети Молекуларна генетика и Молекуларна биологиjа
Име и адрес на установата Фирма ,, Сибио 93″ ООД – Пловдив Бугариjа
Вид и  деjност  на работа Наука

 

Дата на вработување  од 01.09.2009 год  до 19.06.2012 год
Звање Асистент на Молекуларна биологиjа.
       

Основни предмети

Генетика со биостатистика1, Генетика со биостатистика 2, Биологија на клетка, Хранливи, лековити и отровни растенија, Ветеринарна генетика, Микробиологија со имунологија 1 и Микробиологија со имунологија 2
Име и адрес на установата Ветеринарен факултет –Битола, Прилепска бб
  Вид и  деjност  на работа Наука

 

Дата на вработување  од 19.06.2012 год  до 19.06.2017 год
Звање Доцент
 

 

Основни предмети

Микробиологија со имунологија1, Микробиологија со имунологија 2, Хигена со екологија, Вовед во хигена на храна , Микробиолошка пракса, Амбуланта клиника 3, Хигена, контрола и надзор на млеко и млечни производи и Хигена , контрола и надзор на месо и риби.
Име и адрес на установата  Ветеринарен факултет –Битола, Прилепска бб
Вид и  деjност  на работа Наука

 

 Дата на вработување од 19.06.2017 –

 

Звање Вонреден професор
Основни предмети Микробиологија со имунологија 1,  Микробиологија со имунологија 2, Хигена со екологија, Вовед во хигена на храна , Микробиолошка пракса, Амбуланта клиника 3, Хигена, контрола и надзор на млеко и млечни производи и Хигена , контрола и надзор на месо и риби.
Име и адрес на установата  Универзитет,,Св.Климент Охридски” – Битола, Ветеринарен факултет Битола, Прилепска бб
Вид и  деjност  на работа Наука
          ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА  

 

Дата на запишување и завршување Од 2000 год  до 2005 год

 

Образование Факултетски студии
Звање Дип. Инжинер по преработка на анимални производи
Основни предмети Преработка на месо, Преработка на млеко
Име и адрес на установата Универзитет ,,Св. Климент Охридски” -Битола, Биотехнички факултет-Битола  Република Македонија
Вид и  деjност  на работа Наука

 

Дата на запишување и завршување Од 2005 год  до 2007год

 

Образование Магистерски  студии
Звање м-р на Молекуларна биологија
Основни предмети Метаболизам на прокариоти, Молекуларна биологиjа на прокариоти, Санитарна микробиологиjа, Таксономиа на микроорганизмите.
Име и адрес на установата  Софијски Универзитет ,,Св. Климент Охридски ” ,Биолошки факултет Република Бугарија.
Вид и  деjност  на работа Наука

 

Дата на запишување и завршување 01.11.2007год -01.11.2010год
Образование Докторски   студии
Звање Доктор на биолошки науки (микробиологија)
Основни предмети Молекуларни методи за идентификациа на бактерии
Име и адрес на установата Софијски Универзитет ,,Св. Климент Охридски ” ,Биолошки факултет Република Бугарија.
Вид и  деjност  на работа Наука
            ЛИЧНИ ВЕШТИНИ способности  

 

 

Мајчин јазик

Други јазици

Организационни  способности

 

Македонски

Англиски, Француски, Српски и Бугарски.

Способност за брза организација на колективот, создавање на дорба  работна атмосфера.

 

Технички   способности Лабораториска дејност

 

Работа со компјутер Работа со  MS Word, Еxell, Power Point

 

Возачка дозвола B
Објавени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации

 

 

 

        

 

 

2006 год

 

Investigation of the microbial community in Thracian valley
“GoliamataKosmatka”,Shipka,Bulgaria                                                                                                                                                                                                                                             Atidge Mehmed, Boris Borisov, Dafinka Koleva, Daniela Stefanova,
Iva Pavlina, Magdalena Nikolova, Plamen Balashov, Sasho Stojanovski,
Svetla Nikolova, Tzvetanka Grudeva, Venelina Hamova,
Iliana Ivanova, Veneta Groudeva, Sofia University “St.Kl.Ohridski”,
Faculty of Biology, Dept. of Microbiology 8 Dragan Tzankov,
1164 Sofia, Bulgaria.

 

        

 

2009 год

 

Screening for production of proteinase inhibitors from Antarctic Streptomycetes

Gocheva B., D. Dimitrova,P. Moncheva, I. Ivanova, N. Bogatzevska, N. Kirilov, N. Badzhinerov, S. Stoyanovski.

2009. 6th Balkan Congress of Microbiology, Microbiologia Balkanica 2009, 28-31 October, 2009, Ohrid, Macedonia.

 

        

 

2009 год

 

Lactic acid bacteria isolated from traditional milk products and their impact on food safety.

Ivanova I, Iliev I,Danova S.,Kirilov, Ignatova-Ivanova Tz, Stoyanovski S, Dimov, S,

Congress of Microbiology, 2009, 24-27 December, 2009, Moskva, Russua. ISBN 978-5-317-03065-0.

 

 

        

 

2009 год

 

Proteolytic activity of Enterococcus spp. isolated from milk and home made cheeses.

Kirilov, N., Stojanovski, S., Atanasova, J., Dimov, S. and Ivanova I.

Sixth Balkan Congress of Microbiology – Microbiologia Balkanica 2009, 6.26P, October 28-31 2009, Ohrid, Macedonia.

 

 

        

 

2009 год

 

Elaboration of molecular probes for preliminary screening for potential protease activity.

Kalichuk, V., Kirilov, N., Stojanovski, S., Ivanova, I. and Dimov, S.G. “

Sixth Balkan Congress of Microbiology – Microbiologia Balkanica 2009, 8.17P, October 28-31 2009, Ohrid, Macedonia.

 

 

        

 

2009 год

 

Study of the diversity of the Lactobacillus microflora in raw sausage during ripening.

Stojanovski, S., Kirilov, N., Antonova-Nikolova, S, Dimov, S.G. and Ivanova, I.

Sixth Balkan Congress of Microbiology – Microbiologia Balkanica 2009, 6.14P, October 28-31 2009, Ohrid, Macedonia.

 

        

 

2009 год

 

Assessment of cell density and acidifying properties variation of forty-two lactobacillus strains isolated from “lukanka” sausage.

S. Stojanovski, S. G. Dimov, I. Ivanova and D. Vassilev.

SECOND BALKAN CONFERENCE ON BIOLOGY SPECIAL EDITION/ON-LINE 21-23 MAY 2010, PLOVDIV 5O YEARS UNIVERSITY OF PLOVDIV.

 

        

 

2010 год

 

Molecular typing of lactobacilli isolated from dry sausage “lukanka”: comparison of whole cell protein (wcp) versus dna-based methods .

 S. Stojanovski, S. G. Dimov, I. Ivanova.

SECOND BALKAN CONFERENCE ON BIOLOGY SPECIAL EDITION/ON-LINE 21-23 MAY 2010, PLOVDIV 5O YEARS UNIVERSITY OF PLOVDIV.

 

        

 

2010 год

 

Characterization of lactic acid bacteria form dry sausages.

Sasho  Stoyanovski1, Valentina Chipeva2, Svetoslav Dimov3, Svetla Danova4, Irena Dimitrova1, Lyubomira Yocheva5, Stefka Antonova-Nikolova1, Iskra Ivanova.  

Biotechnology & Biotechnological Equipment, 23, 2: 870-873. 2009.

 

        

 

 

 

2011 год

 

Characterization of enterococci isolated from homemade
Bulgarian cheeses and katuk
Nikolay Kirilov, Svetoslav Dimov, Michèle Dalgalarrondo, Tseteslava
Ignatova, Stanimir Kambarev, SasoStoyanovski, Svetla Danova, Ilia Iliev,
Thomas Haertlé, Jean-Marc Chobert and Iskra Ivanova.European Food Research and Technology December 2011, Volume 233,
 Issue 6, pp 1029-1040 First online: 15 October 2011.

 

        

 

2011 год

 

Study of the phylogenetic relatedness of three collections of lactobacilli isolated from dry sausages, and belonging to the species L. sakei, L. brevis and L. plantarum.

Sasho Stojanovski , Svetoslav G. Dimov*, Nikolay Kirilov,, Iskra Ivanova,

International conference. “Prebiotics & Probiotics – potential for human health”. 18.04.2011 г., Seminar hall of AQUACHIM AD, 83 “Prof. Tsvetan Lazarov” Blvd.

 

        

 

 

 

 

 

2011 год

 

Prevalence and characterization of enterococci isolated from homemade Bulgarian cheeses and katuk.

Nikolay Kirilov1, Svetoslav Dimov 2, Michele Dalgalarrondo 2, Tseteslava Ignatova5, Stanimir kambarev3, Saso Stoyanovski1, Svetla Danova6, Ilia Iliev 4, Jean-Marc Chobert 2*, Tomas Haertle2 and Iskra Ivanova1*

1Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Department of Microbiology

2 INRA, BIA-FIPL, rue de la Géraudière, B. P. 71627, 44316 Nantes Cedex 3, France

3 Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Department of Genetics

4 Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Faculty of Biology, Department of  Biochemistry  and Microbiology

5 Department of Functional Biology, Schoumen University, Schoumen, Bulgaria

6Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Microbiology, Department of Microbial Genetics

 

        

 

 

2012 год

 

EXAMINATION ON GENETIC POTENTIAL OF TRAIT YIELD OF GRAIN ON SOYBEAN VARIETIES CULTIVATED IN THE BITOLA PART OF PELAGONIA  

Zivko Gacovski, 1 Saso Stojanovski 2

1Bitola University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROJECT” June 7 – 8 2012 Stara Zagora.

 

        

 

 

2012 год

 

EXAMINATION ON GENETIC POTENTIAL OF TRAIT YIELD OF GRAIN ON BARLEY VARIETIES CULTIVATED IN THE BITOLA PART OF PELAGONIJA

Zivko Gacovski, 1 Saso Stojanovski  2 

1Bitola University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROJECT” June 7 – 8 2012 Stara Zagora.

 

        

 

 

 

 

2012 год

 

Utilization of xylooligosaccharides from different Lactobacillus strains

Maria Ananieva 1,Tanya Mandadzhieva 1,Irina Koliandova 1,Sasho Stoyanovski 2, Ilia Iliev 3, Iskra Ivanova 1

1.Department of General and Applied  Microbiology, Faculty of Biology,

Sofia University, Sofia, Bulgaria.

2.Bitola University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary

3Department of Biochemistry and Microbiology, Plovdiv University,

Plovdiv, Bulgaria.

National Youth Conference “Biological sciences for a better future”; Plovdiv, October 19-20, 2012  SPECIAL EDITION / ONLINE (2012) pp. 147-150

 

        

 

2013 год

 

INVESTIGATION OF GENETIC POTENTIAL OF GRAIN YIELD OF WHEAT VARIETIES CULTIVATED IN THE BITOLA PART OF PELAGONIJA

1Zivko Gacovski, 2 Saso Stojanovski, 2Goce Cilev

1.University “St. Kliment Ohridski” Bitola, Veterinary Faculty – 7000 Bitola, R. Macedonia

   Science & Technologies Volume III, Number 6, 2013.

 

        

 

 

 

 

2013 год

 

API ZYM Enzymatic Profile of Lactic Acid Bacteria Isolated
from Traditional Bulgarian Meat Product “Lukanka”
Sasho  Stoyanovski1*,
Zivko Gacovski1 ,  Stefka Antonova-
Nikolova2,  Nikolay Kirilov2, Iskra Ivanova2 , Tenyo Tenev,
Valentina Hadjinesheva2
1Bitola University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary2Sofia University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Biology,
Department of General and Industrial Microbiology.
3Sofia University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Biology,
Departemnet of Cytology,Histology and Embriology
ON-LINE Bulgarian Journal of Agricultural Science.

 

        

 

 

 

2014 год

 

The influence of genetically modified soy in the diet of the
animal sand citizens of the Republic of Macedonia
.Zivko Gacovski, Goce Cilev,
Saso Stojanovski, 
1Bitola University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary.

 

        

 

 

2014 год

 

The influence of nutrition with a genetic modified corn on
animal and people health
Zivko Gacovski, Biljana Petrovska, Goce Cilev,
Saso Stojanovski, Fejzulah Fejzula 
1Bitola University “St.Kliment Ohridski”,
Faculty of Veterinary

 

        

 

 

 

2015 год

 

Antibacterial Activity of Lactic acid Bacteria Isolated from
Bulgarian Homemade Cow and Sheep Yoghurts
Saso Stojanovski*1,Zivko Gacovski2,
Penka. Moncheva2 ,
Valentina Chipeva2,Ilia Iliev2 and  Iskra Vitanova Ivanova1
1
Bitola University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary
2Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology,
Department of Microbiology
3Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Faculty of Biology,
Department of Biochemistry and Microbiology.
ON-LINE Bulgarian Journal Science & Technologies

 

        

 

 

 

2015 год

 

Proteolytic Activity of Lactic acid Bacteria Isolated from Bulgarian
Homemade Cow and Sheep Yoghurts
Saso Stojanovski*1,Zivko Gacovski2, Penka. Moncheva2 ,
Valentina Chipeva2,Ilia Iliev2 and  Iskra Vitanova Ivanova1
1Bitola University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary2Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology,
Department of Microbiology
3Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Faculty of Biology,
Department of Biochemistry and Microbiology.
ON-LINE Bulgarian Journal Science & Technologies

 

 

        

 

 

2016 год

 

STUDY OF THE DIVERSITY OF THE LACTOBACILLUS
MICROFLORA IN RAW DRY SAUSAGE LUKANKA
DURING RIPENING
Saso Stojanovski*1, Zivko Gacovski1, Igor Zdraveski,1
Blagovesta Cocheva2, Valentina Chipeva2 , Nikolay Kirilov2 ,
Iskra Vitanova Ivanova2 .
1Bitola University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary2Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology,
Department of Microbiology
ON-LINE Bulgarian Journal Science & Technologies

 

        

 

 

2016 год

 

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF LACTIC ACID
BACTERIA ISOLATED FROM BULGARIAN HOMEMADE
COW AND SHEEP YOGURTS
 Saso Stojanovski*1 ,Zivko Gacovski1 , Blagovesta Gocheva2 ,
Valentina Chipeva2
1Bitola University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary2Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology,
Department of Microbiology.
ON-LINE Bulgarian Journal Science & Technologies

 

        

 

2017 год

 

FELINE MAMMARY TUMORS, PREVALENCE AND
PATHOHISTOLOGICAL
 Nikola Karabolovski, Natasha Pejcinovska, Pance Dameski,,
Petar Dodovski,.Igor ZdraveskiSaso Stojanovski
1
Bitola University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary
DOI 10.20544/HORIZONS.B.03.1.16.P07
UDC 636.8.09:618.19-006-091.8

 

 

 

 

 

2017 год

Technology and safety assessment for lactic acid bacteria
isolated from traditional Bulgarian fermented meat
product “lukanka”
Svetoslav Dimitrov Todorova,∗, Saso Stojanovski b,1, Ilia Ilievc ,
Penka Moncheva b Q1 , Luis Augusto Nero a, Iskra Vitanova Ivanova,b
a
Universidade Federal de Vic¸osa, Departamento de Veterinária,
Campus UFV, Vic¸osa, Minas Gerais, Brazil.1
 bSofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology,
Department of General and Industrial Microbiology, Sofia, Bulgaria.
cDepartment of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Biology,
Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, Bulgaria.
Brazilian Journal of Microbiology BJM 242 1–11, 2017 Brazil.

  

        

 

 

2019 год

 

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF BACTERIA
THAT CAUSE TONSILLITIS IN DOG BREEDS ENGLISH
BULDOG AND GERMAN BOXER IN BITOLA REGION
Saso Stojanovski*1 ,
Ivica Mitrevski 1 , Blagica Trajanoska1 ,
Goce Cilev 1 , Fejzula Fejzulah 2 , Rosen Dimitrov3 , Kamelia
Stamatova-Yovcheva3 , David Yovchev3
1.Bitola University “St.Kliment Ohridski”,
Faculty of Veterinary
2.University of Tetovo ,,Faculty of Food Technology and Nutrition”3.Trakia University, Faculty of Veterinary Medicine, Departmen of
Anatomy Histology and Embryology ON-LINE Bulgarian Journal
Science & Technologies

 

        

 

 

 

2019 год

 

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF BACTERIA
THAT CAUSE PERIDONTITS IN DOG BREEDS POODLE,
PEKINGESE IN BITOLA REGION
Saso Stojanovski*1 ,Cvetanka Stojanovska1 ,
Blagica Trajanoska1,
Pance Dameski1,Natasa Pejcinovska 1 ,Rosen Dimitrov2 ,Kamelia
Stamatova-Yovcheva2 , David Yovchev2
1.Bitola University “St.Kliment Ohridski”,
Faculty of Veterinary
2.Trakia University, Faculty of Veterinary Medicine, Departmen of
Anatomy Histology and Embryology
ON-LINE Bulgarian Journal Science & Technologies

 

        

 

 

 

 

2019 год

 

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF BACTERIA
THAT CAUSE OTITIS EXTERNA IN DOG BREEDS POODLE,
GERMAN SHEPHERD, DOBERMANN AND LABRADOR
RETRIEVER IN BITOLA REGION
Saso Stojanovski*1 ,
Blagica Trajanoska1 , Mimi Ristevski 1 ,Cvetanka Stojanovska1 ,
Rosen Dimitrov2 , Kamelia Stamatova-Yovcheva2 , David Yovchev2
1
Bitola University “St.Kliment Ohridski”,
Faculty of Veterinary
2Trakia University , Faculty of Veterinary Medicine, Department
Anatomy Histology and Embryology
ON-LINE Bulgarian Journal Science & Technologies

 

 

СТАТИ СО ИМПАКТ ФАКТОР

                                                            IF = 5.684

 

 

 

 

 

 

2009 год

CHARACTERIZATION OF LACTIC ACID BACTERIA FROM
DRY SAUSAGES
S.Stoyanovski1,V. Chipeva2,S. G. Dimov3,Sv.Danova4,
I. Dimitrova1,L. Yocheva5, S. Antonova-Nikolova1, and I. Ivanova1
1
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology,
Dept. of General and Industrial Microbiology 1 NBIMCC 2
2Sofia University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Biology,
Department of Genetics3
Bulgarian Academy of Science, Institute of Microbiology
Acad. Angel Bonchev 4
3Sofia University “St.Kliment Ohridski” Faculty of Medicine 5XI ANNIVERSARY SCIENTIFIC CONFERENCE BIOTECHNOL. &
BIOTECHNOL. EQ. 23/2009/SE 120 YEARS OF ACADEMIC
EDUCATION IN BIOLOGY SPECIAL EDITION/ON-LINE
IF=0.291

 

 

 

 

 

2010 год

ASSESSMENT OF CELL DENSITY AND ACIDIFYING
PROPERTIES VARIATION OF FORTY-TWO LACTOBACILLUS
STRAINS ISOLATED FROM “LUKANKA” SAUSAGE
S. Stojanovski1,
S. G. Dimov2, I. Ivanova1 and D. Vassilev3
1.Sofia University “St. Kliment Ohridski”,
Faculty of Biology, Department of General and Industrial Microbiology, Sofia, Bulgaria
2.Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology,
Department of Genetics, Sofia, Bulgaria
3.AgroBioInstitute, Sofia, BulgariaBIOTECHNOL. & BIOTECHNOL. EQ. 24/2010/SE SECOND
BALKAN CONFERENCE ON BIOLOGY SPECIAL EDITION/
ON-LINE 21-23 MAY 2010, PLOVDIV 5O YEARS
UNIVERSITY OF PLOVDIV.
 IF 0.503

 

 

 

 

 

 

2010 год

MOLECULAR TYPING OF LACTOBACILLI ISOLATED FROM
DRY SAUSAGE “LUKANKA”: COMPARISON OF WHOLE
CELL PROTEIN (WCP) VERSUS DNA-BASED METHODS
S.G. Dimov1, S. Stojanovski2,
R. Stoyanova1, N. Kirilkov2,
S. Antonova-Nikolova2 and I. Ivanova2
1.Sofia University “St. Kliment Ohridski”,
Faculty of Biology, Department of Genetics, Sofia, Bulgaria
2.Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology,
Department of General and Industrial Microbiology, Sofia, Bulgaria
BIOTECHNOL. & BIOTECHNOL. EQ. 24/2010/SE SECOND BALKAN CONFERENCE ON BIOLOGY SPECIAL EDITION/
ON-LINE 21-23 MAY 2010, PLOVDIV 5O YEARS
UNIVERSITY OF PLOVDIV.
IF=0.503

 

 

 

 

 

 

2010 год

 

 

 

 

 

Prevalence and characterization of enterococci isolated
from homemade Bulgarian cheeses and katuk.
Nikolay Kirilov1, Svetoslav Dimov 2, Michele Dalgalarrondo 2,
Tseteslava Ignatova5, Stanimir kambarev3, Saso Stoyanovski1,
Svetla Danova6, Ilia Iliev 4, Jean-Marc Chobert 2*, Tomas Haertle2
and Iskra Ivanova1*
1Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology,
Department of Microbiology
2 INRA, BIA-FIPL, rue de la Géraudière, B. P. 71627, 44316 Nantes Cedex 3, France3 Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Department of Genetics4 Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Faculty of Biology, Department of  Biochemistry  and Microbiology5 Department of Functional Biology, Schoumen University, Schoumen, Bulgaria6Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Microbiology, Department of Microbial GeneticsIF=1.585

 

 

 

 

2011 год

 

 

 

Characterization of enterococci isolated from homemade Bulgarian cheeses and katuk

Nikolay Kirilov, Svetoslav Dimov, Michèle Dalgalarrondo, Tseteslava Ignatova, Stanimir Kambarev,Saso Stoyanovski, Svetla Danova, Ilia Iliev, Thomas Haertlé, Jean Marc Chobert and Iskra Ivanova. 

European Food Research and Technology

December 2011, Volume 233, Issue 6, pp 1029-1040  First online: 15 October 2011

IF=1.566

 

 

 

 

 

2012 год

 

 

 

 

Utilization of xylooligosaccharides from different Lactobacillus strains

Maria Ananieva1,Tanya Mandadzhieva1,Irina Koliandova1,Sasho Stoyanovski 2, Ilia Iliev 3, Iskra Ivanova 1

1.Department of General and Applied  Microbiology, Faculty of Biology,

Sofia University, Sofia, Bulgaria.

2.Bitola University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary

3Department of Biochemistry and Microbiology, Plovdiv University,

Plovdiv, Bulgaria.

National Youth Conference “Biological sciences for a better future”; Plovdiv, October 19-20, 2012  SPECIAL EDITION / ONLINE (2012) pp. 147-150

IF 0.235

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 год

 

 

 

 

 

API ZYM Enzymatic Profile of Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Bulgarian Meat Product “Lukanka”

Sasho Stoyanovski1*,Zivko Gacovski1,Stefka Antonova-Nikolova2, Nikolay Kirilov2, Iskra Ivanova2 , Tenyo Tenev, Valentina Hadjinesheva2

1Bitola University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary.

2Sofia University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Department of General and Industrial Microbiology.

3Sofia University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Departemnet of Cytology, Histology and Embriology.

The poster was designed for presentation CONFERENCE “CLEMENT DAYS“  22 – 23 November 2012, Biology faculty, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria Bulgarian Journal of Agricultural Science ON-LINE.

IF 0.136

 

 

 

 

 

 

2017 год

 

 

 

 

 

 

Technology and safety assessment for lactic acid bacteria isolated from traditional Bulgarian fermented meat product “lukanka”

Svetoslav Dimitrov Todorova,∗, Saso Stojanovski b,1, Ilia Iliev , Penka Moncheva b Q1 , Luis Augusto Nero a, Iskra Vitanova Ivanova,b

aUniversidade Federal de Vic¸osa, Departamento de Veterinária, Campus UFV, Vic¸osa, Minas Gerais, Brazil.

 bSofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Department of General and Industrial Microbiology, Sofia, Bulgaria.

cDepartment of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Biology, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, Bulgaria.

Brazilian Journal of Microbiology BJM 242 1–11, 2017 Brazil

IF 0.865

 

ЦИТАТИ НА СТАТИИ                                                             

 

        

 

 

 

 

 

2009 год

 CHARACTERIZATION OF LACTIC ACID BACTERIA FROM DRY SAUSAGES

S.Stoyanovski1,V. Chipeva2,S. G. Dimov3,Sv.Danova4, I. Dimitrova1, L. Yocheva5, S. Antonova-Nikolova1, and I. Ivanova1

1Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Dept. of General and Industrial Microbiology 1 NBIMCC 2

2Sofia University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Department of Genetics3

Bulgarian Academy of Science, Institute of Microbiology Acad. Angel Bonchev 4

3Sofia University “St.Kliment Ohridski” Faculty of Medicine 5

XI ANNIVERSARY SCIENTIFIC CONFERENCE BIOTECHNOL. & BIOTECHNOL. EQ. 23/2009/SE 120 YEARS OF ACADEMIC EDUCATION IN BIOLOGY SPECIAL EDITION/ON-LINE.

 

        

 

 

Цитирана 

2013 год

Isolation and characterization of a nisin-like bacteriocin produced by a Lactococcus lactis strain isolated from charqui, a Brazilian fermented, salted and dried meat product

V. Biscola a, ⁎, S.D. Todorov а , V.S.C. Capuano a , H. Abriouel b , A. Gálvez b , B.D.G.M. Franco.

a Department of Food and Experimental Nutrition, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, 580, Professor Lineu Prestes, 13 B, Sao Paulo, SP, 05508-000, Brazil

b Department of Health Sciences, Faculty of Experimental Sciences, University of Jaén, Campus las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén, Spain

 

        

 

Цитирана

2016 год

Oligosaccharide Production from Lactose and Lactulose by β-Galactosidase from Lactobacillus plantarum S30

Plamena Zheleva, Tonka Vasileva, Veselin Bivolarski, Ilia Iliev*

Department of Biochemistry & Microbiology, Plovdiv University, 24,Tzar Assen Str, 4000, Plovdiv, Bulgaria , Acta microbiologica Bulgarica, January 2016

 

        

 

Цитирана

2017 год

Current state of purification, isolation and analysis of
bacteriocinsproduced by lactic acid bacteria
VilmaKaškonienė1
MantasStankevičius1KristinaBimbiraitėSurvilienė1GintarėNaujokaitytė1
LoretaŠernienė2KristinaMulkytė2Mindaugas Malakauskas2
Audrius Maruška1Appl Microbiol Biotechnol (2017) 101:1323–1335DOI
10.1007/s00253-017-8088-9

 

        

    

Цитирана

2019 год

Probiotics database: a potential source of fermented foods

Wenbin Zhao, Yuheng Liu, Maria Latta, Wantong Ma, Zhengrong Wu & Peng Chen

School of Pharmacy, Lanzhou University, Lanzhou, PR China; b School of Pharmacy, University of Connecticut, Storrs, CT, USA

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES 2019, VOL. 22, NO. 1, 197–216.

 

        

 

 

 

 

2010 год

ASSESSMENT OF CELL DENSITY AND ACIDIFYING PROPERTIES VARIATION OF FORTY-TWO LACTOBACILLUS STRAINS ISOLATED FROM “LUKANKA” SAUSAGE

S. Stojanovski1, S. G. Dimov2, I. Ivanova1 and D. Vassilev3

1.Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Department of General and Industrial Microbiology, Sofia, Bulgaria

2.Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Department of Genetics, Sofia, Bulgaria

3.AgroBioInstitute, Sofia, Bulgaria

BIOTECHNOL. & BIOTECHNOL. EQ. 24/2010/SE SECOND BALKAN CONFERENCE ON BIOLOGY SPECIAL EDITION/ON-LINE 21-23 MAY 2010, PLOVDIV 5O YEARS UNIVERSITY OF PLOVDIV.

 

        

 

 

 

 

Цитирана

2017 год

Technology and safety assessment for lactic acid bacteria isolated from traditional Bulgarian fermented meat product “lukanka”

Svetoslav Dimitrov Todorova,∗, Saso Stojanovski b,1, Ilia Iliev , Penka Moncheva b Q1 , Luis Augusto Nero.

a,Iskra Vitanova Ivanova,b a Universidade Federal de Vic¸osa, Departamento de Veterinária, Campus UFV, Vic¸osa, Minas Gerais, Brazil

bSofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Department of General and Industrial Microbiology, Sofia, Bulgaria

cDepartment of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Biology, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, Bulgaria.

Brazilian journal of microbiology 48 (2017) 576–586.

 

        

 

 

2011 год

Characterization of enterococci isolated from homemade Bulgarian cheeses and katuk

Nikolay Kirilov, Svetoslav Dimov, Michèle Dalgalarrondo, Tseteslava Ignatova, Stanimir Kambarev,Saso Stoyanovski, Svetla Danova, Ilia Iliev, Thomas Haertlé, Jean Marc Chobert and Iskra Ivanova. 

European Food Research and Technology

December 2011, Volume 233, Issue 6, pp 1029-1040  First online: 15 October 2011.

 

        

 

 

Цитирана

2014 год

Antifungal activity and identification of Lactobacilli, isolated from traditional dairy product “katak”

Rositsa Tropcheva a , Dilyana Nikolova b , Yana Evstatieva b , Svetla Danova a, *

a Department of General Microbiology, The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, 26, Acad. G. Bontchev Str., 1113 Sofia, Bulgaria

b Department of Biotechnology, Faculty of Biology, Sofia University St. Kliment Ohridski, 8, Dragan Tsankov Blvd., 1164 Sofia, Bulgaria.

 

        

 

 

 

Цитирана

2015 год

 Evaluation of marine bacteriocinogenic enterococci strains with inhibitory activity against fish-pathogenic Gram-negative bacteria

Hamdi Ghomrassi1, Olfa ben Braiek1, Yvan Choiset2, Thomas Haertlé2, Khaled Hani1, Jean-Marc Chobert2, Taoufik Ghrairi1,3,*

1UR12-ES03,University of Sousse, Tunisia 
2UR 1268, INRA Biopolymères Interactions Assemblages – Equipe FIP, BP 71627, 44316 Nantes Cedex 03, France 
3ISSTE, Department of Biotechnology, ISSTE Borj Cedria, BP 1003, 2050 Hammam chat, Tunisia.,

DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS Dis Aquat Org, Vol. 118: 31–43, 2016 doi: 10.3354/dao02953, Published February 11

 

        

 

 

 

 

 

Цитирана

2016 год

Improved functionality of fermented milk is mediated by the synbiotic interaction between Cudrania tricuspidata leaf extract and Lactobacillus gasseri strains.

Oh NS1Lee JY1,2Oh S3Joung JY1Kim SG1Shin YK1Lee KW2Kim SH2Kim Y4.

1R&D Center, Seoul Dairy Cooperative, Ansan, Gyeonggi, 425-839, South Korea.

2Department of Biotechnology, College of Life Sciences and Biotechnology, Korea University, Seoul, 136-713, South Korea.

3Department of Animal Science and Institute of Milk Genomics, Chonbuk National University, Jeonju, 561-756, South Korea.

4Department of Animal Science and Institute of Milk Genomics, Chonbuk National University, Jeonju, 561-756, South Korea. ykeys2584@jbnu.ac.kr.

Appl Microbiol Biotechnol. 2016 Jul;100 (13):5919-32. doi: 10.1007/s00253-016-7414-y. Epub 2016 Mar 21

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Цитирана

2016 год

Proteolytic activity of Enterococcus faecalis VB63F for reduction of allergenicity of bovine milk proteins.

 Biscola V1, Tulini FL2, Choiset Y3, Rabesona H3, Ivanova I4, Chobert JM3, Todorov SD5, Haertlé T6, Franco BDGM 5

1Food Research Center, Department of Food and Experimental Nutrition, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, 580, Professor Lineu Prestes, 13 B, Sao Paulo, SP, 05508-000, Brazil. Electronic address: vbiscola@usp.br.

2Department of Food Engineering, Faculty of Animal Sciences and Food Engineering, University of São Paulo, 225, Duque de Caxias Norte, Avenue, Pirassununga, SP, 13635-900, Brazil.

3UR 1268 Biopolymères Interactions Assemblages, INRA, Protein Functions and Interactions Research Team, B.P. 71627, 44316, Nantes Cedex 03, France.

4Department of General and Applied Microbiology, Faculty of Biology, Sofia University “St. Kliment Ohridski,” Dragan Tzankov Blvd 8, 1164 Sofia, Bulgaria.

5Food Research Center, Department of Food and Experimental Nutrition, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, 580, Professor Lineu Prestes, 13 B, Sao Paulo, SP, 05508-000, Brazil.

6UR 1268 Biopolymères Interactions Assemblages, INRA, Protein Functions and Interactions Research Team, B.P. 71627, 44316, Nantes Cedex 03, France; Department of Animal Nutrition and Feed Management, Poznan University of Life Sciences, ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznan, Poland.

J Dairy Sci. 2016 Jul;99 (7):5144-5154. doi: 10.3168/jds.2016-11036. Epub 2016 May 11

 

 

        

 

Цитирана

2017 год

Utilisation possibility of Enterococcus faecalis isolates fromneonate’s faeces for production of fermented sausages as startercultures

Hoa Van Ba,Hyun-Woo Seo, Soo-Hyun Cho, Yoon-Seok Kim, Jin-Hyoung Kim, Beom-Young Park,Hyun-Wook Kim, Jun-Sang Ham* & Pil-Nam Seong*

Animal Products Development and Processing Division, National Institute of Animal Science, 1500 kongjwipatjwi-ro, Iseo-Myeon, Wanju-gun,Jeollabuk-do 565-851, Korea.

International Journal of Food Science and Technology 2017, 52, 1660–1669

 

 

        

 

 

 

Цитирана

2018 год

Brazilian artisanal ripened cheeses as sources of proteolyticlactic acid bacteria capable of reducing cow milk allergy

V. Biscola1,2, Y. Choiset2, H. Rabesona2, J.-M. Chobert2, T. Haertle2,3and B. D.G.M. Franco1

1 Food Research Center, Department of Food and Experimental Nutrition, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of S~ao Paulo, Sao Paulo,SP, Brazil

2 UR 1268 Biopolymeres Interactions Assemblages, INRA, Protein Functions and Interactions Research Team, Nantes Cedex, France

3 Department of Animal Nutrition and Feed Management, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Polan

Journal of Applied Microbiology ISSN 1364-5072

 

 

        

 

 

 

 

2012 год

Utilization of xylooligosaccharides from different Lactobacillus strains

Maria Ananieva1,Tanya Mandadzhieva1,Irina Koliandova1,Sasho Stoyanovski 2, Ilia Iliev 3, Iskra Ivanova 1

1.Department of General and Applied  Microbiology, Faculty of Biology,

Sofia University, Sofia, Bulgaria.

2.Bitola University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary

3Department of Biochemistry and Microbiology, Plovdiv University,

Plovdiv, Bulgaria.

National Youth Conference “Biological sciences for a better future”; Plovdiv, October 19-20, 2012  SPECIAL EDITION / ONLINE (2012) pp. 147-150

 

        

 

Цитирана

2015 год

Physicochemical properties of cookies enriched with xylooligosaccharides.

Ayyappan P1Abirami A1Anbuvahini NA1Tamil Kumaran PS1Naresh M1Malathi D2Antony U3.

Food Science and Technology International 0(0) 1–9 The Author(s) 2015 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journals Permissions.nav DOI: 10.1177/1082013215617567 fst.sagepub.com

 

        

 

 

 

 

 

 

2013 год

API ZYM Enzymatic Profile of Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Bulgarian Meat Product “Lukanka”

Sasho Stoyanovski1*,Zivko Gacovski1,Stefka Antonova-Nikolova2, Nikolay Kirilov2, Iskra Ivanova2 , Tenyo Tenev, Valentina Hadjinesheva2

1Bitola University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Veterinary.

2Sofia University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Department of General and Industrial Microbiology.

3Sofia University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Biology,Departemnet of Cytology, Histology and Embriology.

The poster was designed for presentation CONFERENCE “CLEMENT DAYS“  22 – 23 November 2012, Biology faculty, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria Bulgarian Journal of Agricultural Science ON-LINE.

 

        

 

 

Цитирана

2015 год

Characterization and lipolytic activity of lactic acid bacteria isolated from Thai fermented meat

Somboon Tanasupawat1*, Mukkharin Phoottosavako2 , Suwimon Keeratipibul2

1Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand.

2Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand.

Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 5 (03), pp. 006-012, March, 2015 Available online at http://www.japsonline.com DOI: 10.7324/JAPS.2015.50302 ISSN 2231-3354).

 

        

 

 

Цитирана

2017 год

Organic whey as a source of Lactobacillus strains with selected technological and antimicrobial properties

Anna Rzepkowska, Dorota Zielinska,* Aleksandra Ołdak & Danuta Kołozyn-Krajewska _ Department of Food Gastronomy and Food Hygiene, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw 02787, Poland, International Journal of Food Science and Technology 2017 May 2017International Journal of Food Science & Technology 52(9):1983-1994 DOI: 10.1111/ijfs.13471.

 

        

 

 

 

 

2017 год

Technology and safety assessment for lactic acid bacteria isolated from traditional Bulgarian fermented meat product “lukanka”

Svetoslav Dimitrov Todorova,∗, Saso Stojanovski b,1, Ilia Iliev , Penka Moncheva b Q1 , Luis Augusto Nero a, Iskra Vitanova Ivanova,b

aUniversidade Federal de Vic¸osa, Departamento de Veterinária, Campus UFV, Vic¸osa, Minas Gerais, Brazil.

 bSofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Department of General and Industrial Microbiology, Sofia, Bulgaria.

cDepartment of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Biology, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, Bulgaria.

Brazilian Journal of Microbiology BJM 242 1–11, 2017 Brazil

 

        

 

Цитирана

2017 год

Process Optimization for Fermented Mutton Sausage Using Response Surface Analysis

LI Jingwen, LI Qiutong, MU Yingchun, SU Wei*

(School of Liquor and Food Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China)MEAT RESEARCH, CHINA MEAT RESEARCH CENTER, 20 2017, Vol. 31, No. 11(肉类研究, 中国肉类食品综合研究中心, 加工工艺)

 

        

 

 

 

Цитирана

2019 год

Biosafety Assessment of Probiotics “Probiotics”

Ebru Demir1,a, Gülden Başyiğit Kılıç2,b,* Demircan Özbalcı3,c

1Department of Food Engineering Department, Institute of Science and Technology, Mehmet Akif Ersoy University, 15030 Burdur, Turkey

2Department of Food Engineering Department, Faculty of Engineering and Architecture, Mehmet Akif Ersoy University, 15030 Burdur, Turkey

3Department of Internal Medicine Department, Süleyman Demirel University, 32260 Isparta, Turkey

Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 7(4): 639-645, 2019 DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i4.639-645.2327.

 

        

 

Цитирана

2018 год

Assessment of CoagulaseNegative Staphylococci and Lactic Acid Bacteria Isolated from Portuguese Dry Fermented Sausages as Potential Starters Based on Their Biogenic Amine Profile

Cristina M. Alfaia  Irani M. Gouveia  Maria H. Fernandes  Maria J. Fernandes  Teresa Semedo‐Lemsaddek  António S. Barreto  Maria J. Fraqueza.

Food Microbiology & Safety, First published: 05 September 2018 https://doi.org/10.1111/1750-3841.14298.

 

        

 

Цитирана

2018 год

Isolation, Biochemical Characterization and DNA Identification of Yogurt Starters Streptococcus thermophilus & Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus in Gaza Strip

Kamal E. M. El Kahlout*, Ismail M. El Quqa, Mahmoud W. El Hindi, Tarek A. El Bashiti Department of Biology & Biotechnology, Islamic University, Gaza, Palestine

Advances in Microbiology, 2018, 8, 1005-1020, ISSN Online: 2165-3410 ISSN Print: 2165-3402

 

        

 

 

Цитирана

2018 год

Bio-protective potential of lactic acid bacteria: Effect of Lactobacillus sakei and Lactobacillus curvatus on changes of the microbial community in vacuum-packaged chilled beef

Yimin Zhang1 , Lixian Zhu1 , Pengcheng Dong1 , Rongrong Liang1 , Yanwei Mao1 , Shubing Qiu2 , and Xin Luo1,3,*

Asian-Australas J Anim Sci Vol. 31, No. 4:585-594 April 2018 https://doi.org/10.5713/ajas.17.0540 pISSN 1011-2367 eISSN 1976-5517.

 

        

 

 

 

 

 

Цитирана

2019 год

Control of pathogens in fresh pork sausage by inclusion of Lactobacillus sakei BAS0117

Gelinski, Jane; Universidade do Oeste de Santa Catarina

Baratto, César; Universidade do Oeste de Santa Catarina

Casagrande, Micheli; Universidade do Oeste de Santa Catarina

Oliveira, Tainara; Universidade do Oeste de Santa Catarina

Megiolaro,Fernanda; Universidade do Oeste de Santa Catarina

Soares, Fabiana Andreia ; Universidade do Oeste de Santa Catarina

Souza, Endler; FURB Vicente, Vânia; Federal University of Parana

Fonseca, Gustavo; Universidade Federal da Grande Dourados

Canadian Journal of Microbiology, cjm-2019-0136.R3

 

        

Цитирана

2019 год

Bacteriocin: the avenues of innovation towards applied microbiology

Hira Hashim, Shomaila Sikandar, Muhammad Amjad Khan and Aisha Waheed Qurashi*

Department of biology, Lahore Garrison University
DHA phase-VI Lahore-Pakistan

PureAppl.Biol.,8(1):460478,March,2019http://dx.doi.org/
10.19045/bspab.2018.700205

 

        

 

Цитирана

2019 год

Evaluación del efecto inhibitorio de extractos obtenidos de bacterias acido lácticas (BAL) frente al crecimiento de Salmonella spp.

JUAN CAMILO CORTÉS DUQUE LUISA FERNANDA MEJÍA RIVERA YULI FABIANA OYOLA VANEGAS

Universidad Libre Seccional Pereira-Colombia

 

        

 

 

Цитирана

2019 год

Lactococcus lactis subsp. lactis isolated from fermented milk products and its antimicrobial potential

Ali Akbar, Muhammad Bilal Sadiq, Imran Ali, Muhammad Anwar, Niaz Muhammad, Javed Muhammad, Muhammad Shafee, Sami Ullah, Zareen Gul, Said Qasim, Shaikh Ahmad & Anil Kumar Anal

CyTA – Journal of Food ISSN: 1947-6337 (Print) 1947-6345 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/tcyt 20CyTA – Journal of Food, 17:1, 214-220, DOI: 10.1080/19476337.2019.1575474

 

        

 

Цитирана

2019 год

Comprehensive approaches for assessing the safety of probiotic bacteria

Diwas Pradhan, Rashmi H. Mallappa, Sunita Grover∗

Molecular Biology Unit, Dairy Microbiology Division, ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, 132001, Haryana, India, Food Control journal homepage: www.elsevier.com/locate/foodcont.

 

        

 

Цитирана

2019 год

Screening of lactic acid bacteria with high protease activity from fermented sausages and antioxidant activity assessment of its fermented sausages

Chen-Chen Cao, Mei-Qin Feng, Jian Sun, Xing-Lian Xu & Guang-Hong Zhou

CyTA – Journal of Food, 17:1, 347-354, DOI: 10.1080/19476337.2019.1583687

 

        

 

 

Цитирана

2019 год

Inhibitory Substances Produced by Native Lactobacillus plantarum UTNCys5-4 Control Microbial Population Growth in Meat

Gabriela N. Tenea and Juan Martin Guaña

Biofood and Nutraceutics Research and Development Group, Faculty of Engineering in Agricultural and Environmental Sciences, Technical University of the North, Av. 17 de Julio s-21 y Jos´e Mar´ıa Co´rdova, Barrio El Olivo, 100150 Ibarra, Ecuador,

Hindawi Journal of Food Quality Volume 2019, Article ID 9516981, 8 pages https://doi.org/10.1155/2019/9516981

 

        

 

 

 

Цитирана

2019 год

Biosafety Assessment of Probiotics “Probiotics”

Ebru Demir1,a, Gülden Başyiğit Kılıç2,b,* Demircan Özbalcı3,c

1Department of Food Engineering Department, Institute of Science and Technology, Mehmet Akif Ersoy University, 15030 Burdur, Turkey

2Department of Food Engineering Department, Faculty of Engineering and Architecture, Mehmet Akif Ersoy University, 15030 Burdur, Turkey

3Department of Internal Medicine Department, Süleyman Demirel University, 32260 Isparta, Turkey

Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 7(4): 639-645, 2019 DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i4.639-645.2327.

 

        

 

Цитирана

2019 год

New strategies for the development of innovative fermented meat products: a review regarding the incorporation of probiotics and dietary fibers.

C.V.Bis-SouzaORCID ,F. J. BarbaORCID ,J. M. LorenzoORCID ,A. L. B PennaORCID  &A. C. S. BarrettoORCID

Journal Food Reviews International Volume 35, 2019 – Issue 5 Pages 467-484 | Published online: 14 Mar 2019.

 

        

 

Цитирана

2019 год

Molecular screening of beneficial and safety determinants from bacteriocinogenic lactic acid bacteria isolated from Brazilian artisanal calabresa

N.P.A. de Castilho  L.A. Nero  S.D. Todorov

1 Departamento de Veterinaria, Universidade Federal de Vicßosa, Vicßosa, Brazil

2 Faculdade de Ci^encias Farmac^euticas, Universidade de S~ao Paulo, S~ao Paulo, Brazil

sfamjournals.onlinelibrary,Applied Microbiology ISSN 0266-8254

 

        

 

Цитирана

2019 год

Microbiological characterization of different formulations of alheiras (fermented sausages)

Julieta Silva1 , Joana Barbosa1 , Helena Albano1 , Maria Sequeira1 , Ana Pinto1 , Conceição Costa Bonito2 , Margarida Saraiva2 and Paula Teixeira1, *

1 Universidade Católica Portuguesa, CBQF—Centro de Biotecnologia e Química Fina—Laboratório Associado, Escola Superior de Biotecnologia, Rua Diogo Botelho 1327, 4169-005 Porto, Portugal

2 INSA—Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Rua de Alexandre Herculano 321, 4000-053 Porto, Portugal

AIMS Agriculture and Food, 4(2): 399–413. DOI: 10.3934/agrfood.2019.2.399

 

        

 

Цитирана

2019 год

Physicochemical, sensory and microbiological characterization of Asturian Chorizo, a traditional fermented sausage manufactured in Northern Spain

NataliaPradoaMartaSampayoaPelayoGonzálezaFelipeLombóbJuanDíaza

aAgri-food Technological Center of the Principality of Asturias, ASINCAR, Polígono de La Barreda, TL4, parcela 1, 33180 Noreña, Principality of Asturias, Spain

bResearch Group BIONUC (Biotechnology of Nutraceuticals and Bioactive Compounds), Departamento de Biología Funcional, Área de Microbiología, Universidad de Oviedo, Oviedo, Principality of Asturias, Spain.

Meat Science Volume 156, October 2019, Pages 118-124

 

        

 

 

 

 

 

Цитирана

2019 год

Inhibition of Listeria monocytogenes in fresh sausage by bacteriocinogenic Lactobacillus curvatus UFV-NPAC1 and its semi-purified bacteriocin

Natalia Parma Augusto deCastilhoaSvetoslav DimitrovTodorovabLeandro LicursiOliveiracLuciano dos SantosBersotdLuís AugustoNero

aInsPOA – Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Departamento de Veterinária, Universidade Federal de Viçosa, Campus UFV, Centro, 36570 900, Viçosa, MG, Brazil

bHandong Global University, 558 Handong-ro Buk-gu, Pohang, Gyeongbuk, 37554, Republic of Korea

cDepartamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa, Campus UFV, Centro, 36570 900, Viçosa, MG, Brazil

dDepartamento de Ciências Veterinárias, Universidade Federal do Paraná, Setor Palotina, 85950 000, Palotina, PR, Brazi

LWT Volume 118, January 2020, 108757

 

        

 

 

 

Цитирана

2019 год

Isolates of Lipolytic, Proteolytic and Cellulolytic Bacteria from Palm

Oil Mill Effluent and Their Potency as Consortium

Muhammad Said, Muhammad Faizal, Bambang Yudono, Hasanudin, Sriwi Pertiwi Est

1Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Universitas Sriwijaya, Palembang, 30139, Indonesia E-mail: saidm_19@yahoo.com

2Chemistry Department, Faculty of Mathematics and Natural Science, Sriwijaya University, Palembang, 30139, Indonesia

3Biology Department, Faculty of Mthe athematics and Natural Science, Sriwijaya University, Palembang, 30139, Indonesia

 

СЕРТИФИКАТИ                                                             

 

                

        2006 год

Сертификат курс на Тема,, Нова технологија за добивање на модифицирани храни” Пловдив, Република Бугарија.                                                              

 

 

        2007 год

Сертификат курс на Тема,, Работа со компјутери: Word, Еxell, Power Point.РАБОТНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ ,, КРСТЕ МИСИРКОВ БИТОЛА 03.09.2007 год Битола (Испит).                                                              

 

 

        2007 год

Сертификат за полагање на француски јазик РАБОТНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ ,, КРСТЕ МИСИРКОВ БИТОЛА 05.09.2007 год Битола (Испит)                                                              

 

 

 

 

 

        2008 год

Сертификат  We, prof .Dr. Michel Gautier,co-ordinator,and Delhine Richard, organisator of the European intensity programme << Broadening the skills in food sanitary safety>> n 0 IP-218726-2007,which ran from March 30April 13,2008 in  Renns, France certify that

Sasho STOJANOVSKI participated in the full training session on this programme and successfully passed the evaluation test. Therefore he is entitied to receive the 6 ECTS that match.Representing Agrocampus Rennes( Laboratore d’ hygiene alimentaire 65 rue de Saint-Brieuc CS 84215  35042 RENNES CEDEX).

 

 

       2008 год

 Сертификат за полагање на англиски  јазик од 14.06.2007 до 10.08.2008 год (Престиж)   Софија Република Бугарија.

                           

 

 

 

 

      2008 год

 Сертификат курс на Тема Молекуларни методи за изучување на микроорганизмите

 

 • Класични методи за идентификациjа на микроорганизмите

 

 • Молекуларни методи за изучување на микроорганизите

 

 • Употреба на РCR – практична задача.

 

 

 

       2008 год

Сертификат курс  од 21-22.05 2008год  од Аквахим ЕООД. Преставништво на MERCK за Република Бугариjа.

 

 

       2009 год

Сертификат Microbiologia BALKANICA 2009 6 th  Balkan Congress of Microbiology and 4 th Congress of Macedonian Microbiologists October 28-31 2009, Ohrid, Macedonia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 год

Сертификат  Семинар на Тема: ,,Идентификациjа и фенотипизиране на микроорганизмите и клеточните култури со системите на БИОЛОГ’’

 

 • Модерна технологиja за микробна идентификациjа на БИОЛОГ. Трето поколение микробна ИД система(GENIII).Споредба  со други методи

 

 • Демонстрациjа на новата система за идентификациjа GENIII

 

 • Обработка и интерпретациjа на резултатите

 

 • Вовед во системата за фенотипизиране микроареjа за микробни клетки на BIOLOG

 

 • Фенотипна микроареjа за клеточни култури

 

Одржан на 16.03.2010год во просторите на фирма АКВАХИМ АД. Р.Бугариja.

 

 

 

 

 

2010 год

 Сертификат за обука со  работа на  секвенатор марка Becman

 

 • Модерна  технологиja за работа со Becman
 • Демонстрациjа на работа со секвенатор марка Becman
 • Обработка и интерпретациjа на резултатите

 

Одржан на 16.12.2010год во просторите на фирма АКВАХИМ АД. Р.Бугариja.

 

    

 

2010 год

Second Balkan scientific conference on biology Plovdiv, Bugaria MAY 21-23,2010 Plovdiv University,, Paisii Hilendarski,, Faculty of Biology. Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv.

 

 

2010 год

CERTIFICATE   UNION OF SCIENTISTS IN BULGARIA  is  foreign member of the Union of Scientists in Bulgaria -Stara Zagora  20.11.2011.

 

 

2012 год

CERTIFICATE CONFERENCE”Clement DAYS” 22 – 23 November 2012Sofia University “St. CLEMENT Ohridski “ Faculty of Biology Fund “Science” of the University Bulgaria-Sofifia.

 

 

2012 год

Certificate National Youth Conference “Biological sciences for a better future”; Plovdiv, October 19-20, 2012.

 

 

 

2013 год

Certificate on completed training in the field of HACCP-SYSTEM . introduction We hereby confirm that he she attended -HACCP-SYSTEM seminar(30hours) and successfully completed the training for their introduction 06.02.2013 Macedonian Scientific Society- Bitola. Association Macedonienne Scientifique-Bitola.

 

 

 

2014 год

Certificate INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 20 YEARS FACULTY OF VETERINARY MEDICINE AT THE UNIVERSITY OF FORESTRY 28.11-30.11.2014  YUNDOLA, BULGARIA.

 

 

2015 год

Certificate IV International Symposium and XX Scientific-professional Conference. Republic of Srpska, Bosna and Herzegovina March 2-6, 2015.

 

 

2019 год

Certificate ТHRID SEMINAR ON GENETICS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION October 2-4, 2019 SOFIA, BUGARIA

 

УЧЕСТВО ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ                                                             

 

2006-2010 год Study of antimicrobial and hypoallergenic products of lactic acid bacteria. SfP 982 164, NATO,2006-2010. ”, раководител, проф дбн Искра Иванова.(д.б.н)                                                           

 

 2007-2009 год Проект Рила 3/1014 Reduce of allergenic effect of lactic acid proteins by application of lactic acid bacteria 2007-2009. ”, раководител, проф  дбн  Искра Иванова(д.б.н).

 

 2007-2013 год Проект Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051РО001-3.3.04/32  „Ефективно обучение на докторанти и подпомагане развитието  и реализациjaта на постдокторанти и млади учени во приоритетни области на микробиологиjата” , Европски Социален Фонд 2007 – 2013 г – Р.Бугариja, МОН, Оперативна програма „Развитие на човечките ресурси”, раководител: доц. д-р Венета Грудева.

 

    2009 год Проект за фонд на научни истражувања на СУ,,Скрининг на некои родови прокариоти за продукциjа на протеазни инхибитори договор № 196/ 15.05.2009год. раководител доц. д-р Благовеста Гочева.

 

    2009 год Проект за фонд на научни истражувања на СУ ,, Изолиране и проучување на бактериоцин подобни видови од  лактобацилни изолирани од бугарски и македонски колбаси договор № 168/ 20.05.2009год. раководител доц Борис Бакалов.

 

 

2009 год

Проект за фонд на научни истражувања на СУ ,, Скрининг на стрептомоцети,, 2009 год раководител доц Благовеста Гочева.

 

 АНГАЖМАНИ,ФУНКЦИИ

 

 

2013год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”, Битола член во Универзитетска Комисијата за студентски стандард на единиците (претставник на факултетот), од 11.04.2013год од 26.12.2016 година.

 

 

2014год

Ветеринарен факултет- Битола раководител на Катедрата за oпштообразовни предмети од 20.10.2014 година.

 

 

 

 2015год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”, Битола член во Универзитетска Комисијата за студентски стандард на единиците (претставник на факултетот), од 26.12.2016 година. до 23.11.2015година до 14.01.2018

 

 

2016год

Ветеринарен факултет- Битола раководител  на  Центарот за научно-истражувачка и апликативна дејност (ЦНАД) од 19.10.2016година.

 

 

2016год

Ветеринарен факултет- Битола, продекан за настава од 19.10.2016 година до  13.01.2018година

 

 

 2016год

Универзитет,,Св. Климент Охридски”, Битола , сенатор  на Универзитетскиот сенат, од 23.11.2016 година. до  13.01.2018 година

 

 

 

 

 2016год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”, Битола член во Универзитетска Комисија за издавачка дејност (претставник на факултетот), од 26.12.2016 година. до  13.01.2018година

 

 

 

 2016год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”, Битола член во Универзитетска Комисијата за наставно-научни прашања (претставник на факултетот), од 26.12.2016 година. до  13.01.2018година

 

 

 

 

 2016год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”, Битола член во Универзитетска Комисијата за  издавачка дејност (претставник на факултетот), од 26.12.2016 година. до 13.01.2018година

 

 

2016год

Ветеринарен факултет-Битола, член во Комисија за самоевулација ниво на Факултет од 26.12. 2016 година.  До 13.01.2018година

 

 

2016год

Ветеринарен факултет-Битола, член во Комисија за издавачка дејност на ниво на Факултет од 26.12. 2016 година.  До 13.01.2018година

 

 

2018год

Ветеринарен факултет-Битола,  декан на  Факултетот  од 14.01.2018 до  година. До 10.11.2018год

 

 

ЧЛЕН НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

 

 

 

2016год

МИТ Универзитет Факултет за менаџмент на еколошки ресурси член на Комисија на докторска дисертација на тема,, Управување со рибниот фонд и можности за зголемување на производството на риби во Република Македонија(со посебен осврт на контролата на екосистемите за одгледување на калифорниска пастрмка).

 

 

ЧЛЕН НА  КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 

 

 

2018год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”-Битола, Ветеринарен факултет,член на Комисијата за изработка на елаборат (реакредитација) на студиската програма, Интегрирани студии од прв и втор циклус по ветеринарна медицина  на Ветеринарен факултет-Битола 2018/2019.

 

 

МЕНТОР  И ЧЛЕН НА ЗАВРШЕН ТРУД

 

 

2014год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”-Битола, Ветеринарен факултет,член на Комисија на завршен труд на тема,, Присуство на микотоксини во добиточната храна и влијание на нивните ефекти врз здравјето на животните.

 

 

     2016год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”-Битола,Ветеринарен факултет,член на Комисија на завршен труд на тема,,Пуерперална пареза кај високомлечни крави во интезивно и полуинтезивно одгледување,,

 

 

     2016год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”-Битола, Ветеринарен факултет,член на Комисија на завршен труд на тема,, Аквакултурно производство на риба и најчести болести кај рибната популација во тиквешка акумулација,,

 

 

      2016год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”-Битола,Ветеринарен факултет,ментор на завршен труд на тема,, Изолција и карактеристика на бактерии до род кои најчесто предизвикуваат periodontitis кај кучиња од расите пекинезер и пудлица

 

 

      2017год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”-Битола, Ветеринарен факултет,член на Комисија на завршен труд на тема,, Компаративна анализа на генетскиот потенцијал за производство на јајца од кокошка од хибридот lohman brown со постигнатото производство на јајца на фармата агрипо во општина Валандово,,

 

 

       2017год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”-Битола,Ветеринарен факултет,ментор на завршен труд на тема,, Изолција и какрактеристика на бактерии до род кои нејчесто предизвикуваат otitis externa кај кучиња од расите пудлица, германски овчар, лабрадор и доберман.

 

 

        2017год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”-Битола,Ветеринарен факултет,ментор на завршен труд на тема,, Изолција и какрактеристика на бактерии до род кои нејчесто предизвикуваат tonsillitis  кај кучиња од раситe англиски булдог и германски боксер.

 

 

2019год

Универзитет ,,Св. Климент Охридски”-Битола, Ветеринарен факултет,член на Комисија на завршен труд на тема,,Препораки во хранливи материи нормативи и исхрана на високомлечни крави,,

 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН  НА РЕЦЕЗЕНТСКА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА АСИСТЕНТ, АСИСТЕНТ ДОКТОРАНТ, ДОЦЕНТ И ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР   

 

2016год

 

МИТ УНИВЕРЗИТЕТ-СКОПЈЕ, ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ЕКОЛОШКИ РЕСУРСИ, член на Комисија за избор на асистент

 

2016год

 

МИТ УНИВЕРЗИТЕТ-СКОПЈЕ, ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ЕКОЛОШКИ РЕСУРСИ, член на Комисија за избор на асистент.

 

2017год Универзитет ,,Св. Климент Охридски”-Битола,Ветеринарен факултет-Битола, претседател на Комисија за избор на асистент докторант

 

2017год Универзитет ,,Св. Климент Охридски”-Битола,Ветеринарен факултет-Битола, член на Комисија за избор на доцент  

 

 

2018год

УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, Факултет за прехрамбена технологија и исхрана член на Комисија за избор на вонреден професор 

 

 

СТИПЕНДИЈА 

 

 

 

 

 

Стипендија

(2007-2010год)

Добиена стипендија од министерството за образовани на Репулика Бугариjа во време траене од 01.11.2007 г до 01.11.2010г. За разработуване на докторски труд на тема “Изучување на микрофлората на традиционите месни продукти на Балканскиот регион”. Редовен докторат од 01.11.2007 до 01.11.2010год 010612 Заповед № PD 20-1231. Во СУ “Св.Климент Охридски ” Биолошки факултет  Катедра Општа и специализирана микробиологиjа под менторство на проф д.б.н Искра Иванова и доц Стефка Антонова -Николаева.

 

НАГРАДА

 

 

 

 

 

 

 

2012год

 

 

  

Министерството за образование и наука на Република Македонија и  агенцијата Vision.

 

ОСМЕЛИ СЕ! НАПРАВИ ГО ПРВИОТ ЧЕКОР. ПРВО МЕСТО

 

I Тим

 1. Еразмона Манговска
 2. Зорица Марјановиќ
 3. Ивана Црнец
 4. Мартин Велиновски

 

Ментор доц д-р Сашо Стојановски.

 

ЧЛЕНСТВО

 

 

2008год

Македонското научно друштво, член на Одделението за природни науки од 2008 година.

 

 

2008год

Член на Сојузот на учените во Стара Загора Република Бугарија,  член од 2011.

 

 

2013год

Центарот за обука и примена на системи за безбедност на храната и нутриционизам-Битола,член од 2013 година.

 

 

АВТОРИЗИРАНИ ПРЕДАВАЊА

 

                      2014

-интерно издание-

Микробиологија

 

 

                      2014

-интерно издание-

Основни методи за проучување  на морфологијата и структурата на

микробната клетка

 

                      2014

-интерно издание-

Лабораториска дијагноза на вирусните заболувања кај животните

 

 

                      2014

-интерно издание-

Имунологија

 

                      2016

-интерно издание-

Хигена, контрола и надзор на млеко и млечни производи

 

                      2016

-интерно издание-

Хигена, контрола и надзор на месо риби и нивни производи

 

                      2019

-учебно помагало-

Практикум по основи на микробиологија и лабораториска техника