Драгана Димитријевска

Драгана Димитријевска

Наставно-научно звање: Лаборант

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

Средно образование:

Гимназија “Јосип Брос Тито”-Битола; Завршено во 2001год.;

Високо образование: 

Дипломиран инженер по преработка на анимални производи; Завршено на Факултет за Биотехнички Науки – Битола, Универзитет Св.Климент Охридски – Битола;
Година на дипломирање 2007, со изработена Дипломска работа на тема:
“Компаративни сензорни особини на кефир добиен на традиционален начин од кравјо, овчко и козјо млеко”.

 

РАБОТНО ИСКУСТВО/НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО:

  • Лаборант; Вработена од 2014 год. во Ветеринарен Факултет – Битола;

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ:

Мајчин јазик:  Македонски

Странски јазици:  Англиски (добро познавање), Српски (добро познавање), Бугарски (основно познавање).

Дигитални вештини:  Добро познавање од: Word, Excel, Power Point, Internet –истражување.