Доц. д-р Петар Додовски, ДВМ

Наставно-научно звање: Доцент

Продекан за настава

Предмети:

 • Физиологија на животните
 • Патолошка физиологија на животните
 • Физиологија на репродукција

Консултации:

Понеделник : 9.00 – 11.00; Среда: 9.00 – 11.00; Петок 9.00 – 10.00

            Образование:

 • Универзитет во Белград; Факултет за ветеринарна медицина – Белград, Докторски студии
 • Универзитет Св.Кирил и Методиј-Скопје Факултет за Ветеринарна медицина – доктор по ветеринарна медицина

            Работно искуство :

 • Универзитет “Св. Kлимент Охридски“ Битола, Ветеринарен факултет Битола – Избор во позиција доцент  (2017 – тековно)
 • Универзитет “Св. Kлимент Охридски“ Битола, Ветеринарен факултет Битола – избор во позиција асистент (2012 – 2017)
 • Универзитет “Св. Kлимент Охридски“ Битола, Ветеринарен факултет Битола – избор во позиција помлад асистент (2009 – 2012)

Други активности:

 • Асистент истражувач во лабораторијата за хематологија и биохемија Ветеринарен факултет – Битола – тековно
 • Асистент истражувач во лабораторијата за молекуларна биологија и лабораторијата – Ветеринарен факултет – Битола; (2013 – тековно)
 • Менаџер за квалитет – Центар за Научноистражувачка и апликативна дејност. Ветеринарен факултет – Битола; (2016 – 2018)
 • Заменик менаџер за квалитет- Центар заНаучноистражувачка и апликативна дејност. Ветеринарен факултет- Битола; (2012 -2016)

         Поле на интерес:

Физиологија на ендокрин систем, метаболизам, имунологија.

Студиски посети:   

 • Институт за хигиена и технологија на месо – Белград, Р.Србија (2017) – молекуларно – биолошки методи: PCR и real time PCR.
 • Ветеринарен факултет при универзитетот во Љубљана Р. Словенија – клиника за крупни животни (2014)

 

Проектни активности:

 • Проект “Protection of Autochtonous population of Pelagonia Sheep breed in the cross border area – acronym: PAPESHE” 2016 – тековно

 

Конференции:

 • EERVC – Источно европска регионална ветеринарна конференција – Белград, Загреб, Солун 2016, 2018 и 2019 – делегат
 • Меѓународна конференција со наслов:”FLORINA-PELAGONIA SHEEP BREED – A GENETIC RESOURCE FOR DEVELOPMENT”Vevi, Florina – Грција – март 2016
 • “Интернационална научнаконференција” на Факултетот за ветеринарна медицина – Стара Загора, Бугарија ; 30-31мај 2013
 • Едукативен собир “Трауматологија во ветеринарната медицина”2013
 • Конференција на студенти на Ветерина и земјоделије, Земјоделски Факултет Нови сад универѕитет во Нови сад Р. Србија 2010

Сертификати:

 • Сертификат за учество на едукативен собир “Трауматологија во ветеринарната медицина”
 • Сертификат за помината обука за работа со апарат “ELISA SUNOSTIC 960” Овластен Тренинг центар Лајф Биомедикалс. 2012.
 • Обука за стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006 Use of the Standard. July 4-6 2013 Skopje, Macedonia.
 • Сертификат за спроведена обука за работа со апарат Huma Reader HS;
 • Сертификат за спроведена обука за методата “Реакција на врзување на комплементот-РВК”(CFT) при Националниот дијагностички научно-истражувачки ветеринарно-медицински институт “Проф. Д-р Г.Павлов” Софија Р. Бугарија;  

 

Позначајни трудови:

Relationship between growth of nursing pigs and composition of sow colostrum and milk from anterior and posterior mammary glands: P Dodovski, D Kirovski Acta veterinaria (beograd) 63 (5-6), 537-548

 

Relationship between serum iron and insulin-like growth factor-I concentrations in 10-day-old calves: R Prodanović, D Kirovski, I Vujanac, P Dodovski, L Jovanović, H Šamanc; Acta Veterinaria Brno 83 (2), 133-137

 

Placental iodothyronine deiodinases expression in pregnant cows exposed to propylthiouracil (PTU) and thyroid axis activity of their calves: D Kirovski, P Dodovski, Đ Savić, I Vujanac, R Prodanović, M Mirilović, Acta veterinaria 66 (1), 61-75

 

FELINE MAMMARY TUMORS, PREVALENCE AND PATHOHISTOLOGICAL CLASSIFICATION: DN Karabolovski, N Pejcinovska, P Dameski, P Dodovski, I Zdraveski, … Horizonts 3, 61-68

 

Canine mammary tumors, prevalence and patho-histological classification: DN Karabolovski, N Pejcinovska, P Dodovski, C Shoklarovska, Horizonts 2, 41-49

 

Zavisnost rasta novorođene prasadi od sastava kolostruma i mleka prednjih odnosno zadnjih mamarnih kompleksa krmača: H Šamanc, Ž Sladojević, I Vujanac, R Prodanović, M Kirovski, P Dodovski, Acta veterinaria 63 (5-6), 537-548