Доц. д-р Наташа Пејчиновска, ДВМ

Наставно-научно звање: Доцент

Продекан за финансии

Предмети:

 • Хистологија со ембриологија 1
 • Хистологија со ембриологија 2

Консултации: Понеделник, среда и петок: 9.00 – 11.00

Предмети:

 • Хистологија со ембриологија 1
 • Хистологија со ембриологија 2

Консултации: Понеделник, среда и петок: 9.00 – 11.00

Биографија:

            Образование:

 • Универзитет во Нови Сад, Департмант за ветеринарна медицина, Земјоделски факултет – Нови Сад, Р. Србија

 Докторски студии

 • Универзитет „Св.Кирил и Методиј”- Скопје, Факултет за Ветеринарна медицина – доктор по ветеринарна медицина

            Работно искуство :

 • Универзитет “Св. Kлимент Охридски“ Битола, Ветеринарен факултет Битола – Доцент  (2019 – тековно)
 • Универзитет “Св. Kлимент Охридски“ Битола, Ветеринарен факултет Битола – асистент на предметите Хистологија со ембриологија 1 и 2 (2012 – 2018)
 • Универзитет “Св. Kлимент Охридски“ Битола, Ветеринарен факултет Битола – помлад асистент на предметите Хистологија со ембриологија 1 и 2 (2009 – 2012)

Други активности:

 • Раководител на лабораторијата за серолошки и имунолошки испитувања, Центар за научно-истражувачка и апликативна дејност на Ветеринарен факултет – Битола (2019 – тековно )
 • Заменик раководител на лабораторијата за серолошки и имунолошки испитувања, Центар за научно-истражувачка и апликативна дејност на Ветеринарен факултет – Битола (2013 – 2019)

 

Поле на интерес: Хистологија, ембриологија.

Проектни активности:

 • Проект “Protection of Autochtonous population of Pelagonia Sheep breed in the cross border area – acronym: PAPESHE” 2016 – тековно

 

Конференции:

 • Учество на EHEDG World Congress on Hygienic Engineering and Design, September 22-24 2011 Ohrid, R. Macedonia

Сертификати:

 • Сертификат за помината обука за работа со апарат “ELISA SUNOSTIC 960” Овластен Тренинг центар Лајф Биомедикалс. 2012.
 • Обука за стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006 Use of the Standard. July 4-6 2013 Skopje, Macedonia.
 • Сертификат за спроведена обука за работа со апарат Huma Reader HS;
 • Сертификат за спроведена обука за методата “Реакција на врзување на комплементот-РВК”(CFT) при Националниот дијагностички научно-истражувачки ветеринарно-медицински институт “Проф. Д-р Г.Павлов” Софија Р. Бугарија;  

 

 Позначајни трудови:

 • Stojanovski, S., Stojanovska, B., Trajanoska, B., Dameski, P., Pejcinovska, N., Dimitrov, R., Yovcheva Stamatova K., Yovchev D.:isolation and characterization of bacteria thet cause peridontitis in dog bread poodle, Pekingese in Bitola region, Science and Technologies, Veterinary medicine, Animal studies, Vol. IX, No 4:52-56, 2019.
 • Pejčinovska,, Lalošević, D., Lalošević, V., Čapo, I. & Potkonjak, A.: Correlation between Different Helicobacter Morphotypes and Histological Changes in Pig Gastric Mucosa. Acta Scientiae Veterinariae. 46:1578, 1-7, 2018.
 • Pejchinovska, N., Lalosevic D., Karabolovski, N., Dodovski, P., Avramov A., Zdraveski, I..
 • Dameski, P.: Identification of Helicobacter spp. in gastric mucosa of conventionally breeding pigs. Horisons. Vol.4, 39-50, 2017.
 • Karabolovski, N., Pejchinovska, N., Dameski, P., Dodovski, P.,Zdraveski, I., Stojanovski, S.: Feline mammary tumors, prevalence and patho-histological classification. Horisons, Vol. 3, 61-68, 2017.
 • Karabolovski, N., Pejchinovska, N., Shoklarovska C., Dodovski, P., Dameski P. Canine mammary tumors, prevalence and patho-histological classification. Horisons, Vol. 2, 41-49, 2015.
 • Stojanovski, S., Gacovski, Z.,Gocheva, B., Chipeva, V. Karabolovski, N., Pejchinovska, N.: Study of the proteolytic activity of strains isolated from homemade bulgarian yogurt. Animal studies & Veterinary medicine online Science & Technology Vol. V(5), 108-112, 2015.
 • Jankovski, V., Trpchevski, T., Stefanovski, G., Cilev, G., Pejchinovska, Natasha, Zdraveski,: Intracytoplasmatic sperm injection (ICSI): Method and application in human and veterinary reproduction, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 16, Suppl. 1, 89-94, Stara Zagora, Bulgaria 2013.
 • Jankovski, V.,Ilievski, P., Kakurinov, V., Cilev, G., Pejcinovska, Natasha: Soft drinking water and urolithiasis, Journal of hygienic engineering and design, Skopje 2011, 340 – 342,  World Congress on Hygienic Engineering and Design 2011, Ohrid,Macedonia, 22 – 24 September, 2011.
 • Богданова Попов, Б., Продановска Стојчевска, В., Карапетковска Христова, В., Ристевски, М., Додовски, П., Пејчиновска, Н., Караболовски Н.: “Липидниот статус кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања во општина Битола“ , Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници 22-25 Април, 2010.