Доц.д-р Мими Ристевски

Доц.  Д-р. Сц. Мими Ристевски ДВМ, ДМН-ВМ.

Наставно-научно звање: Доцент Доктор

Продекан за наука и меѓународна соработка

датуми Доцент доктор  од 27.09.2017 до денес,  Ветеринарен факултет Битола

Ул. Прилепска бб., 7000 Битола

Асистент од 29.09.2012 до 27.09.2017,  Ветеринарен факултет Битола

Помлад асистент од 26.10.2009 до 29.09.2012, Ветеринарен факултет Битола

 

www. vfb.uklo.edu.mk

Образование и обука

 

датуми (од – до) Доктор на медицински науки – Ветеринарна медицина,  Земјоделски факултет- Департман за Ветеринарна медицина, Универзитет во Нови Сад, Република Србија, 5.10.2016 година

( Нострификација во Република Македонија:

Доктор на Ветеринарни науки)

 

 

 

Доктор по Ветеринарна медицина, Ветеринарски факултет Загреб, Универзитет во Загреб, Република Хрватска, 16.07.1997

 

Мајчин јазик Македонски јазик
Други јазици РАЗБИРАЊЕ ЗБОРУВАЊЕ ПИШУВАЊЕ
Слушање Читање Вербална интеракција Вербална продукција
Англиски јазик Напредно Напредно Добро Добро Добро
Хрватски јазик / Српски јазик Напредно Напредно Напредно Напредно Напредно
Наведете со сертификат за јазик. Внесете ниво, ако е познато.
Бугарски јазик Напредно Напредно Добро Добро Добро
Комуникациски вештини ▪  Добри комуникациски вештини стекнати низ работата како:

 

– Раководител на лабораторија за хематологија,  Ветеринарен факултет Битола,

– Продекан за наука и меѓународна соработка, Ветеринарен факултет Битола,

– Сенатор  во сенатот на Универзитетот “Св. Климент Охридски”,

– В.Д. Декан на Ветеринарен факултет Битола,

– Продекан за наука и меѓународна соработка, Ветеринарен факултет Битола.

– Еразмус + координатор на Ветеринарен факултет Битола

Организациски/менаџерски вештини ▪  Продекан за наука и меѓународна соработка, Ветеринарен  факултет Битола  (2018)

▪  Сенатор  во сенатот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” (2018-2019)

▪   Еразмус + координатор на Ветеринарен факултет Битола (2018, 2019)

▪  В.Д. Декан на Ветеринарен факултет Битола (2018/2019)

▪   Продекан за наука и меѓународна соработка, Ветеринарен  факултет Битола (2019)

 

Вештини и знаења поврзани со работата ▪  одлично владеење со процесите за контрола на квалитетот (моментално задолжен во Комисија за Самоевалуација на Ветеринарен факултет Битола, Комисија за проверка на досиеја на студентите пред дипломирање).
Дигитални вештини САМОПРОЦЕНКА
Обработка на информации Комуни- кација Креирање на содржини Безбедност Решавање на проблеми
Напредно Напредно Добро Напредно Напредно
Ниво: Почетник  –  Независен корисник  –  Напреден корисник
Наведете ИКТ сертификати
▪  добро владеење на Office пакетот (обработка на текстови, табеларни пресметки, презентациски софтвер)

▪  добро владеење на софтвер за едитирање фотографии стекнато како фотограф аматер

▪  работа со интернет

▪  работа со SPSS 18 програма за статистичка обработка на податоците.

Други вештини ▪  Ултразвучно одредување на дебелината на поткожното масно ткиво на крави во лактација и засушување

▪  Одредување на телесна кондиција на крави во лактација и засушување

▪  Одредување на метаболички профил на крави во лактација

▪  Дијагностика на кривење кај крави во лактација по бодовен систем на дијагностика (LS).

▪  Одредување на концентрацијата на гликоза во крвта кај млечни крави

▪  Одредување на концентрацијата на кетонски тела  во крвта кај млечни крави

▪  Одредување на количината на млеко во различни периоди од лактацијата кај млечни крави

▪  Дијагностика и терапија на болести на чапунките кај млечни крави

▪  Одредување на хемиски состав на млекото во различни фази на лактацијата

 

Возачка дозвола B
 • Публикации
Публикации

Презентации

Проекти

Конференции

Семинари

Почести и награди

Членства

Референци

Цитати

Курсеви

Сертификати

 1.   MIMI   RISTEVSKI:  UTJECAJ   UVJETA   UZGOJA   NA   KLIJANJE   MAKROKONIDIJA SOJA   M-14/88   DERMATOFITA  Microsporum gypseum, Studentski rad, Sveučilište u Zagrebu,  Zagreb, 1989.

2.  Билјана Богданова Попов, Викторија Продановска Стојчевска, Весна Карапетковска Христова,  Мими Ристевски, Петар Додовски, Наташа Пејчиновска, Никола Караболовски ЛИПИДНИОТ СТАТУС КАЈ ПАЦИЕНТИ СО КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА

Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, Битола, 22-25 април 2010.

3.  5 th  International Scientific Meeting, Days of veterinary medicine 2014 , Ohrid, Macedonia, September 5-7, 2014:  Ultrasound Determination of Body Condition of Dairy Cows, Bojan Toholj, Marko Cincović, Plamen Trojačanec, Mimi Ristevski, Milenko Stevančević,Talija Hristovska. (Маc. Vet. Rev. 39, suppl. 1, P 62).

 4.  IV International Simposium, Faculty of Agriculture, Banja Luka, R. Srpska, 02-06 March 2015, Bijeljina, BiH

HRANIDBENA VREDNOST STOčNIH HRANIVA IZ UVOZA KOJE SE KORISTE U ISHRANI  žIVOTINJA U R. MAKEDONIJI , Goce Cilev, Zivko Gacovski , Biljana Petrovska, Mimi Ristevski , Nikola Pacinovski

  5.   26. Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 10-13. septembar 2015,  Ispitivanje efikasnosti različitih protokola bandažiranja u terapiji oboljenja papaka. Zbornik radova i kratkih sadržaja, 26. Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, 10-13. septembar 2015. Str. 103-104, ISBN 978-86-83115-28-0, Izdavač: Srpsko veterinarsko društvo

Toholj Bojan,  Stevančević Milenko, Kos Josip,  Smolec Ozren, Spasojević Jovan, Cincović Marko, Ristevski Mimi.

6.   Proceedings of the XV. Middle European Buiatric Congress, Maribor, 10-13.06.2015. Str. 166-167, Izdavač: Slovensko bujatrično društvo;  (Polje rezultata: Medicinske nauke) , M33-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini.

Investigation of protecting efficiency of different methods of hoof bandaging. Toholj Bojan;

Stevančević Milenko; Kos Josip;  Smolec Ozren; Spasojević Jovan; Cincović Marko; Ristevski Mimi.

7. Proceedings of the XV. Middle European Buiatric Congress, Maribor, 10-13.06.2015.

Str. 149-150,  Izdavač: Slovensko bujatrično društvo;  (Polje rezultata: Medicinske nauke),

M33-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini.

Evaluation of prophylactic use of antibiotics in surgical therapy of abomasal displacement   

Toholj Bojan;  Stevančević Milenko;  Kujača Velibor;  Belić Branislava; Cincović Marko;  Spasojević Jovan; Kos Josip;  Smolec Ozren; Ristevski Mimi.

8.  Analysis of the Views of Citizens in Relation to Animal Poisoning  (Agroznanje, vol. 16, br. 3, 399-406, 2015). Biljana Petrovska, Nataša Petrovska, Živko Gacovski, Goce Cilev, Igor Zdraveski, Мimi Ristevski.

 9.  Ulcerozni mamarni dermatitis – stari uzročnik na novoj lokaciji. 26. Savetovanje veterinara Srbije, Zbornik radova i kratkih sadržaja, Zlatibor, 10-13. septembar 2015. (Izdavač: Srpsko veterinarsko društvo Str. 95-98, ISBN 978-86-83115-28-0). Toholj Bojan, Spasojević Jovan, Cvetojević Đorđe, Kureljušić Branislav, Cincović Marko, Jankov Dejan, Nikolić Branimir, Stevančević Milenko, Ristevski Mimi .

 1. Toholj Bojan, Stevančević Milenko, Kos Josip, Smolec Ozren, Spasojević Jovan, Cincović Marko, RISTEVSKI Mimi (2015):  Ispitivanje efikasnosti različitih protokola bandažiranja u terapiji oboljenja papaka. 26. Savetovanje veterinara Srbije, Zbornik radova i kratkih sadržaja, Zlatibor, 10-13. septembar 2015. (Izdavač: Srpsko veterinarsko društvo  Str. 103-104, ISBN 978-86-83115-28-0).

 

 1. Mimi RISTEVSKI, Bojan TOHOLJ, Marko CINCOVIĆ,  Stanko BOBOŠ, Plamen TROJAČANEC,  Milenko STEVANČEVIĆ, Smolec OZREN. (2017): Influence of Body Condition Score and Ultrasound-Determined Thickness of Body Fat Deposit in Holstein-Friesian Cows on the Risk of Lameness Developing.  Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg.  23 (1): 69-75, 2017 (на SCI листата на Thomson Reuters – Web of Science).

 

 1. Mimi RISTEVSKI , Bojan TOHOLJ, Marko CINCOVIĆ, Plamen TROJAČANEC, Jože STARIČ, Ozren SMOLEC (2017): Milk Production, Body Condition Score and Metabolic Parameters at the Peak of Lactation as Risk Factors for Chronic Lameness in Dairy Cows  

Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg.  23 (5): 721-727, 2017 (на SCI листата на Thomson Reuters – Web of Science).

 

 1. Мimi Ristevski, Marko R. Cincović, Bojan Toholj, Plamen Trojačane, Slaviša Đokić, Biljana Delić. Cut off value of metabolic blood and milk parameters for prediction of lameness developing in Holstein-Friesian cows. Ann. Agron. 41(2): 134-144 (2017).

 

 1. Panche Dameski, Nikola Karabolovski,  Petar Dodovski, Mimi Ristevski, Aleksandar Avramov, Igor Zdraveski, Natasha Pejcinovska, Talija Hristovska (2018): MANAGMENT OF CANINE TRANSMISSIBLE VENEREAL TUMOR, RETROSPECTIVE STUDY OF FIVE CASES.

DOI 10.20544/HORIZONS.B.05.1.18. P01, UDK 636.7.09:618.1-006., Horisons B, Dec 2018, Vol . 5, p7-16, 10p.

 

 • Учество на меѓународни и домашни симпозиуми:

Досега учествувал со свои трудови од полето на Ветринарната медицина на повеќе меѓународни конгреси и симпозиуми:

 1. “Денови на ветеринарна медицина” 2014, 5-ти Mеѓународен научен конгрес, Охрид,

Р. Македонија, од 5-7 Септември 2014 година.

 1. IV International Symposium and XX Scientific-professional Conference of Agronomists of R. Srpska, University of Banja Luka, Bijeljina, R. Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2015.

 

 1. 26 Саветовање Ветеринара Србије – Златибор, 10-13 септември – 2015.

 

 1. IV International Simposium, Faculty of Agriculture, Banja Luka, R. Srpska, 02-06 March 2015, Bijeljina, BiH.

 

 1. XV. Middle European Buiatric Congress, Maribor, Slovenija 10 – 13.06.2015.
 • Учество на проекти:
 1. Проект на Министерството за просвета, наука и технолошки развој на Р. Србија ТР 31062 “Унапредување на здравјето и благосостојбата на високопродуктивните крави со идентификација и отклонување на стресогените фактори” 2014-2017.

 

 1. Билатерален проект Србија-Словенија “Лабораторијски показатели на метаболичкиот статус кај кравите во раната лактација” 2015-2018.

 

 1. INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME  GREECE- FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (2014-2020). Protection of Autochtonous population of Pelagonia Sheep breed to the cross border area.
 • Учествувал како предавач на семинарот “Современи иновации во ветеринарно медицинските знаења”, акредитиран и организиран од Ветеринарната комора на Република Македонија (Битола, 6.02.2016).
 • Учествувал во програмата Еразмус + (11.2018 год.) за професионално стручно усовршување на Факултетот за Ветеринарна медицина, Тракиски универзитет, Стара Загора, Република Бугарија.
 • Од 2016 година е рецензент во национално списание со меѓународен уредувачки одбор “Летопис научних радова (Annals of Agronomy)”, основано 1957 година, на Земјоделскиот факултет во Нови Сад, Република Србија.