На ден  27 06 2024  (четврток), со почеток во 10 часот, кандидатот Александар Мирчевски, ќе го брани дипломскиот труд со наслов:

” ХЕМАТОЛОШКИ ПРОФИЛ И КОПРОЛОШКО ПАРАЗИТАРНА ЕВАЛУАЦИЈА КАЈ БЕЗДОМНИ КУЧИЊА“.

Одбраната ќе се одржи во предавална број 4 на Ветеринарен факултет Битола.