Известување за вонредниот априлски испитен рок

Се известуваат студентите дека согласно одлуката донесена на ННС на Ветеринарен Факултет Битола, априлската сесија ке биде во терминот од 15 до 26 04 2024 со право на еден термин за полагање. Право на полагање имаат студентите кои имаат статус на активни студенти (запишан летен семестар), кои ги завршиле обврските кон предметот во соодветниот семестар и предметот е уредно пријавен за испит по еклектронски пат со платени сите предвидени трошоци за секој предмет.

        За дополнителни информации  студентите да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска – biljana.dimitrovska06@gmail.com

 

Термини за испити – априлска сесија 2024:

 

                                                              i. Предмет Термин
1. Хемија 25 04
2. Биохемија 25 04
3. Биофизика 25 04
4. Анатомија на животните 15 04
5. Хистологија 1 и 2 23 04
6. Хистологија со ембриологија 23 04
7. Паразитологија 25 04
8. Вовед во ветеринарна медицина 17 04
9. Основи на клиничка дијагностика 23 04
10. Болести на копитари и месојади 17 04
11. Болести на свињи 26 04
12. Епизоотиологија 18 04
13. Општа хирургија со анестезиологија 23 04
14. Хирургија со ортопедија и офтамологија 23 04
15. Физиологија 17 04
16. Патолошка физиологија 17 04
17. Фармакологија и токсикологија 1 16 04
18. Фармакологија и токсикологија 2 16 04
19. Фармакологија 16 04
20. Болести на живина 17 04
21. Физиологија на репродукција 17 04
22. Ветеринарна токсикологија 16 04
23. Општа патологија 26 04
24. Специјална патологија 26 04
25. Судско ветеринарство 26 04
26. Управно ветеринарство 22 04
27. Заразни болести 18 04
28. Породилство и старилитет кај дом.

жив.

16 04
29. Репродукција и ВО 16 04
30. Болести на чапункари 1 16 04
31. Болести на чапункари 2 16 04
32. Ветеринарен надзор на колење и месо 17 04
33. Биологија на клетка 22 04
34. Хранителни, лековити и отровни растенија 22 04
35. Ветеринарна генетика 22 04
36. Генетика со биостатистика 22 04
37. Зоологија 19 04
38. Биоклиматологија и биометорологија 19 04
39. Заштита и спасување на животните во вонредни ситуации 19 04
40. Одгледување на диви животни и ловна

технологија

19 04
41. Психосоцијални аспекти на држење на жив. 22 04
42. Биостатистика 22 04
43. Етика и комуникологија во ветеринарната медицина 22 04
44.  Економика во ветеринарството 22 04
45.  Менаџмент на ветеринарна пракса со рурална економија 22 04
46.  Исхрана на домашни животни 22 04
47.  Неконвенционално анимално производство 22 04
48.  Одгледување на домашни жив. 1 22 04
49.  Одгледување на домашни жив. 2 22 04
50. Сточарство 22 04
51.  Нутритивна патологија 22 04
52.  Хигиена на сточарски објекти 1 22 04
53. Хигиена на сточарски објекти 2 22 04
54.  Хигиена и патологија на исхраната кај дом. жив. 22 04
55.  Кинологија 23 04
56.  Хируршка пракса 23 04
57.  Биологија и патологија на риби 17 04
58.  Биологија и патологија на пчели 22 04
59.  Радиобиологија и радијациона хигиена 22 04
60.  Рибарство 16 04
61.  Одбрани поглавја од хирургија 23 04
62.  Микробиологија и имунологија 1 18 04
63. Микробиологија и имунологија 2 18 04
64. Микробиологија 18 04
65. Хигиена со екологија 15 04
66. Имунологија 18 04
67.  Хигиена контрола и надзор на месо, риби и нивни производи 17 04
68.  Микробиолошка пракса 15 04
69.  Хигиена контрола и надзор на млеко и млечни производи 17 04
70.  Вовед во хигиена на храна 15 04
71.  Визуелни дијагностички методи 18 04
72.  Физички основи на дијагностички и терапевтски методи 18 04
73.  Ветеринарна пракса и систем на чување и контрола на болести на свињи 25 04
74.  Тропски Болести 18 04
75. Одбрани поглавја од интерна медицина на малите животни 17 04
76. Болести кај подмладокот на преживарите 16 04
77. Анестезија реанимација и интензивна нега 23 04
78. Фуражно производство 19 04
79. Неконвенционално анимално производство 19 04

 

Напомена:

  • Студентите кои го пријавиле предметот и планираат да полагаат, задолжително да го контактираат преку електронска пошта (е-mail), предметниот професор најмалку еден ден пред одржување на испитот.
  • Наведените термини може да подлежат на промени во договор со предметниот професор.

Од деканат