Пријавување на кандидатите 02.10.2023 и 03.10.2023

Претходна проверка на знаењата на англиски јазик  03.10.2023

Објавување прелиминарна ранг-листа 04.10.2023

Објавување решение за прием на кандидатите 05.10.2023

Запишување на кандидатите 06.10.2023