Пријавување на кандидатите 22.09.2023

Претходна проверка на знаењата на англиски јазик  25.09.2023

Објавување прелиминарна ранг-листа 26.09.2023

Објавување решение за прием на кандидатите 28.09.2023

Запишување на кандидатите 29.09.2023

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УКЛО ВО  2023/2024 ЗА ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК