Право на полагање имаат студентите кои имаат статус на активни студенти (запишан летен семестар), кои ги завршиле обврските кон предметот во соодветниот семестар и предметот е уредно пријавен за испит по еклектронски пат со платени сите предвидени трошоци за секој предмет.

Студентите кои го пријавиле предметот и планираат да полагаат, задолжително да го контактираат преку електронска пошта (mail), предметниот професор најмалку еден ден пред одржување на испитот.

За дополнителни информации  студентите да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска (biljana.dimitrovska06@gmail.com)

 

                                                              i. Предмет 1 Термин 2 Термин
1. Хемија 14 09 26 09
2. Биохемија 14 09 26 09
3. Биофизика 14 09 26 09
4. Анатомија на животните 12 09 26 09
5. Хистологија со ембриологија 14 09 27 09
6. Паразитологија 14 09 27 09
7. Вовед во ветеринарна медицина 14 09 28 09
8. Основи на клиничка дијагностика 18 09 27 09
9. Внатершни болести на домашните миленици и копитари 14 09 28 09
10. Епизоотиологија 13 09 27 09
11. Општа хирургија со анестезиологија 18 09 27 09
12. Хирургија со ортопедија и офтамологија 18 09 27 09
13. Физиологија 14 09 28 09
14. Патолошка физиологија 14 09 28 09
15. Фармакологија 13 09 27 09
16. Болести на живина 14 09 28 09
17. Физиологија на репродукција 14 09 28 09
18. Ветеринарна токсикологија 13 09 27 09
19. Општа патологија 15 09 29 09
20. Специјална патологија 15 09 29 09
21. Судско ветеринарство 15 09 29 09
22. Управно ветеринарство 15 09 29 09
23. Заразни болести 13 09 27 09
24. Породилство и старилитет кај дом.

жив.

15 09 29 09
25. Репродукција и ВО 15 09 29 09
26. Ветеринарен надзор на колење и месо 13 09 20 09
27. Биологија на клетка 19 09 26 09
28. Хранителни, лековити и отровни растенија 19 09 26 09
29. Ветеринарна генетика 19 09 26 09
30. Зоологија 19 09 26 09
31. Биоклиматологија и биометорологија 19 09 26 09
32. Заштита и спасување на животните во

вонредни ситуации

19 09 26 09
33. Одгледување на диви животни и ловна

технологија

19 09 26 09
34. Психосоцијални аспекти на држење на

жив.

19 09 26 09
35. Биостатистика 19 09 26 09
36. Етика и комуникологија во

ветеринарната медицина

19 09 26 09
37.  Економика во ветеринарството 19 09 26 09
38.  Менаџмент на ветеринарна пракса со

рурална економија

19 09 26 09
39. Исхрана на домашни животни 20 09 27 09
40.  Неконвенционално анимално

производство

20 09 27 09
41.  Одгледување на домашни жив. 1 20 09 27 09
42.  Одгледување на домашни жив. 2 20 09 27 09
43. Сточарство 20 09 27 09
44.  Нутритивна патологија 20 09 27 09
45.  Хигиена на сточарски објекти 1 20 09 27 09
46. Хигиена на сточарски објекти 2 20 09 27 09
47.  Хигиена и патологија на исхраната кај

дом. жив.

20 09 27 09
48.  Еколошка заштита 19 09 26 09
49.  Кинологија 18 09 27 09
50.  Хируршка пракса 18 09 27 09
51.  Биологија и патологија на риби 14 09 28 09
52.  Биологија и патологија на пчели 14 09 18 09
53.  Радиобиологија и радијациона хигиена 14 09 18 09
54.  Рибарство 18 09  
55.  Одбрани поглавја од хирургија 18 09 27 09
56.  Микробиологија и имунологија 1 15 09 22 09
57. Микробиологија и имунологија 2 15 09 22 09
58. Микробиологија 15 09 22 09
59. Микробиологија на храна 15 09 22 09
60. Имунологија 15 09 22 09
61.  Хигиена контрола и надзор на месо,

риби и нивни производи

13 09 20 09
62.  Микробиолошка пракса 15 09 22 09
63.  Хигиена контрола и надзор на млеко и

млечни производи

13 09 20 09
64.  Вовед во хигиена на храна 13 09 20 09
65.  Визуелни дијагностички методи 13 09 27 09
66.  Физички основи на дијагностички и

терапевтски методи

13 09 27 09
67.  Ветеринарна пракса и систем на

чување и контрола на болести на свињи

14 09 27 09
68.  Тропски Болести 13 09 27 09
69. Одбрани поглавја од интерна медицина на малите животни 14 09 28 09
70. Внатрешни болести на фармски животни 15 09 29 09
71. Клиничка лабораториска пракса 14 09 28 09
72. Анестезија реанимација и интензивна нега 18 09 27 09
73. Фуражно производство 19 09 26 09
74. Неконвенционално анимално производство 19 09 26 09
75.  Хигиена со екологија 19 09 26 09

`

Напомена:

  • Наведените термини може да подлежат на промени во договор со предметниот професор.