Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар, јунскиот испитен рок ке биде во терминот од 05 до 30 06 2023 со право на два термини за полагање.

Право на полагање имаат студентите кои имаат статус на активни студенти (запишан летен семестар), кои ги завршиле обврските кон предметот во соодветниот семестар и предметот е уредно пријавен за испит по еклектронски пат со платени сите предвидени трошоци за секој предмет.

        За дополнителни информации  студентите да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска – biljana.dimitrovska06@gmail.com

Термини за испити – јунска сесија 2023:

  Предмет Термин
1. Хемија 16 06 27 06
2. Биохемија 16 06 27 06
3. Биофизика 16 06 27 06
4. Анатомија 1 и 2 13 06 28 06
5. Анатомија на животните 13 06 28 06
6. Хистологија 1 и 2 08 06 22 06
7. Хистологија со ембриологија 08 06 22 06
8. Паразитологија 08 06 22 06
9. Вовед во ветеринарна медицина 08 06 22 06
10. Основи на клиничка дијагностика 08 06 22 06
11. Болести на копитари и месојади 1 19 06 26 06
12. Болести на копитари и месојади 2 19 06 26 06
13. Болести на свињи 08 06 22 06
14. Епизоотиологија 13 06 28 06
15. Општа хирургија со анестезиологија 08 06 22 06
16. Хирургија со ортопедија и офтамологија 08 06 22 06
17. Физиологија 1 19 06 26 06
18. Физиологија 2 19 06 26 06
19. Физиологија 09 06 26 06
20. Патолошка физиологија 09 06 26 06
21. Фармакологија и токсикологија 1 07 06 21 06
22. Фармакологија2 07 06 21 06
23. Фармакологија 07 06 21 06
24. Болести на живина 1 19 06 26 06
25. Болести на живина2 09 06 26 06
26. Физиологија на репродукција 19 06 26 06
27. Ветеринарна токсикологија 08 06 21 06
28. Општа патологија 09 06 30 06
29. Специјална патологија 09 06 30 06
30. Судско ветеринарство 09 06 30 06
31. Управно ветеринарство 09 06 30 06
32. Заразни болести 14 06 29 06
33. Породилство и старилитет кај дом.

жив.

09 06 23 06
34. Репродукција и ВО 09 06 23 06
35. Болести на чапункари 1 09 06 23 06
36. Болести на чапункари 2 09 06 23 06
37. Ветеринарен надзор на колење и месо 05 06 12 06
38. Биологија на клетка 12 06 26 06
39. Хранителни, лековити и отровни растенија 12 06 26 06
40. Ветеринарна генетика 12 06 26 06
41. Генетика со биостатистика 1 12 06 26 06
42. Зоологија 12 06 26 06
43. Биоклиматологија и биометорологија 12 06 26 06
44. Заштита и спасување на животните во

вонредни ситуации

12 06 26 06
45. Одгледување на диви животни и ловна

технологија

12 06 26 06
46. Психосоцијални аспекти на држење на

жив.

12 06 26 06
47. Генетика со биостатистика 2 12 06 26 06
48. Биостатистика 12 06 26 06
49. Етика и комуникологија во

ветеринарната медицина

12 06 26 06
50. Економика во ветеринарството 12 06 26 06
51. Менаџмент на ветеринарна пракса со

рурална економија

12 06 26 06
52. Исхрана на домашни животни 1 22 06 29 06
53. Исхрана на домашни животни 2 22 06 29 06
54. Исхрана на домашни животни 22 06 29 06
55. Неконвенционално анимално

производство

22 06 29 06
56. Одгледување на домашни жив. 1 22 06 29 06
57. Одгледување на домашни жив. 2 22 06 29 06
58. Сточарство 22 06 29 06
59. Нутритивна патологија 22 06 29 06
60. Хигиена на сточарски објекти 1 22 06 29 06
61. Хигиена на сточарски објекти 2 22 06 29 06
62. Хигиена и патологија на исхраната кај

дом. жив.

22 06 29 06
63. Еколошка заштита 12 06 26 06
64. Кинологија 08 06 22 06
65. Хируршка пракса 08 06 22 06
66. Биологија и патологија на риби 19 06 26 06
67. Биологија и патологија на пчели 12 06 19 06
68. Радиобиологија и радијациона хигиена 12 06 19 06
69. Рибарство   29 06
70. Одбрани поглавја од хирургија 08 06 22 06
71. Микробиологија и имунологија 1 и 2 19 06 26 06
72. Микробиологија 19 06 26 06
73. Имунологија 07 06 26 06
74. Хигиена контрола и надзор на месо,

риби и нивни производи

05 06 12 06
75. Микробиолошка пракса 21 06 28 06
76. Хигиена контрола и надзор на млеко и

млечни производи

05 06 12 06
77. Вовед во хигиена на храна 05 06 12 06
78. Визуелни дијагностички методи 14 06 29 06
79. Физички основи на дијагностички и

терапевтски методи

14 06 29 06
80. Ветеринарна пракса и систем на

чување и контрола на болести на свињи

08 06 22 06
81. Тропски Болести 14 06 28 06
82. Одбрани поглавја од интерна медицина на малите животни 19 06 26 06
83. Болести кај подмладокот на преживарите 09 06 23 06
84. Клиничка лабораториска пракса 19 06 26 06
85. Анестезија реанимација и интензивна нега 08 06 22 06
86. Фуражно производство 12 06 26 06
87. Неконвенционално анимално производство 12 06 26 06
88. Микотоксини во сточна храна 22 06 29 06
89. Хигиена со екологија 12 06 26 06

Напомена: наведените термини може да подлежат на промени во договор со предметниот професор.

 

Од Деканат