Почитувани,
Ветеринарен факултет – Битола Ве известува дека на ден 20.05.2023 година, (сабота) во ,,Офицерскиот Дом,, во Битола Ветеринарниот факултет при Универзитетот ,,Св.Климент Охридски во Битола во соработка со Департманот за ветеринарна медицина на Земјоделскиот факултет при Универзитетот во Нови Сад , а во коорганизација со Ветеринарната комора на Република С. Македонија , ќе одржи:
СЕМИНАР ОД ОБЛАСТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА
Програма на Семинарот:
8:30 – 9:30 Регистрација на учесниците
9:30 – 9:45 Свечено отворање на Семинарот
9:45 – 10:25 Пореметување на репродукцијата на машките кучиња – проблеми на ветеринарите и одгледувачите – Проф.д-р Иван Станчиќ, Департман за ветеринарна медицина , Земјоделски факултет при Универзитетот во Нови Сад
10:25 – 11:05 Дисплазија на колковите и лактите кај кучињата – меѓународни системи на сертифицирање – Проф.д-р Бојан Тохољ , Департман за ветеринарна медицина , Земјоделски факултет при Универзитетот во Нови Сад
11:05 – 11:45 Хипотиреоза кај кучиња – лабораториско дијагностички пристап – Проф. д-р Петар Додовски, Ветеринарен факултет при Универзитет ,,Св.Климент Охридски,, Битола
11:45 – 12:15 Пауза за кафе
12:15 – 12:55 Терапија на болести на кожата кај коњи – Проф. д-р Михајло Ердељан, Департман за ветеринарна медицина , Земјоделски факултет при Универзитетот во Нови Сад
12:55–13:30 Пиометра кај кучиња и мачки – Проф. д-р Панче Дамески, Ветеринарен факултет при Универзитет ,,Св.Климент Охридски,, Битола
13:30–14:00 Пауза за кафе
14:00-14:40 Пуерпериум кај крави – Проф.д-р Игор Здравески, Ветеринарен факултет при Универзитет ,,Св.Климент Охридски,, Битола
14:40–15:10 Клинички пристап кон ендоскопијата и миниинвазивната хирургија од страна на докторот по ветеринарна медицина – д-р Никола Буневски, ДВМ
15:10 – 15:30 Делење на Сертификати за учество на Семинарот и презентација на спонзорите – штандови
15:30 – 16:30 Ручек – кетеринг
Семинарот е акредитиран од Ветеринарната комора на Република С.Македонија со 9 (девет ) бодови .
Котизацијата за учество на Семинарот изнесува 2.500 (две илјади и петстотини) денари со уплата на сметка на Ветеринарната комора 200000003533314, Стопанска банка, цел на дознака: уплата за котизација за ____ _____ (име и презиме)
На денот на одржување на нстанот котизацијата изнесува 3000 (трилјади) денари.