И З В Е С Т У В А Њ Е

На ден 12.04.2023 год. (СРЕДА) кандидатoт Ѓорѓи Стевановски ќе го брани својот завршeн труд под наслов:

Влијанието на исхраната врз производните резултати кај високомлечните крави од Холштајн-фризиската раса и мелезите со Сименталската раса на фармата ИЗ ’’ГОГЕ’’ с. Будаково, Битолско

Ментор: Редовен Проф. Д-р Гоце Цилев

Одбраната ќе се одржи во просториите на Ветеринарен факултет-Битола со почеток во 12.00 часот.

Од

ДЕКАНАТОТ

на Ветеринарен факултет- Битола