Се известуваат студентите дека согласно одлуката донесена на ННС на Ветеринарен Факултет Битола, ноемвриската испитна сесија ке биде во терминот од 21 до 30 11 2022 со право на еден термин за полагање. Право на полагање имаат студентите кои имаат статус на активни студенти (запишан зимски семестар), кои ги завршиле обврските кон предметот во соодветниот семестар и предметот е уредно пријавен за испит по еклектронски пат со платени сите предвидени трошоци за секој предмет.

Студентите кои го пријавиле предметот и планираат да полагаат, задолжително да го контактираат предметниот професор преку електронска пошта (mail), најмалку еден ден пред одржување на испитот.   

        За дополнителни информации  студентите да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска – biljana.dimitrovska06@gmail.com

 

Термини за испити – ноемвриска сесија 2022 (линк)

  

Напомена: наведените термини може да подлежат на промени во договор со предметниот професор.

 

Од Деканат