Пријавување на кандидатите   14 и 15.09.2022

Претходна проверка на знаењата на англиски јазик   16.09.2022

Објавување прелиминарна ранг-листа   19.09.2022

Објавување решение за прием на кандидатите   21.09.2022

Запишување на кандидатите   23.09.2022

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2022/2023 ГОДИНА