Студентите кои имаат потреба од издавање на потребните документи за аплицирање на конкурсот за сместување во студентски домови може да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска – biljana.dimitrovska06@gmail.com