Согласно донесената одлука на Наставно научниот совет на Ветеринарен факултет Битола, вонредниот априлски испитен рок ќе се одржи од 11 04 до 21 04 2022 со право на еден термин за полагање.
Пријавувањето на испити за полагање е предвидено да биде во периодот од 01 04 до 10 04 2022. 
За дополнителни информации студентите да се обратат кај референтоит на студентски прашања, Билјана Димитровска  – biljana.imitrovska06@gmail.com