ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА

Пријавување на кандидатите   15 и 16.09.2021

Претходна проверка на знаењата на англиски јазик   17.09.2021

Објавување прелиминарна ранг-листа   20.09.2021

Објавување решение за прием на кандидатите   22.09.2021

Запишување на кандидатите   24.09.2021

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА