Септемвриска испитна сесија

Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, Септемврискиот испитен рок е предвидено да трае од  13  09  до 30 09 2021 година.      Право на полагање имаат студентите кои имаат статус на активни студенти (запишан летен семестар), кои ги завршиле обврските кон предметот во соодветниот […]

Известување за септемвриски испитен рок

Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот  “Св.  Климент  Охридски”  Битола,  Септемврискиот испитен рок е предвидено  да трае  од  13 09 до 30 09 2021 година.  Пријавување на испити е предвидено да биде во терминот од 30 08  до 10 09 2021    За дополнителни информации  студентите да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска – biljana.dimitrovska06@gmail.com

Насоки за постапување на единиците на УКЛО за време на пријавувањето / запишувањето на кандидати по Конкурс во прва година во академската 2021/2022 година

Насоки за постапување на единиците на УКЛО за време на пријавувањето / запишувањето на кандидати по Конкурс во прва година во академската 2021/2022 година     http://vfb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2021/08/Nasoki-za-upis-na-kandidati-po-Konkurs-2021-2022-final.pdf