Известување

Почитувани студенти,
Испитите кај Вонр.проф. д-р Билјана Петровска се презакажуваат за
29 и 30 јуни 2021 година