1- колоквиум по Зоологија

Име и Презиме Бр. Индекс Остварен и поени Семинарски

доставиле

1. 273 28
2. 274 29
3. 275 26
4. 276  27
5. 277 26
6. 278 23
7. 279 29
8. 281 27
9. 283 23
10. 285 27

Резултати од полагамјето на 1- колоквиум по  Зоологија  на  26.05.2021 во 9 часот.

 I – година Академска 2019/2020, 2-р семестар

Забелешка: Колоквиумот го положиле студентите кои добиле над 20 поени.

Тестовите се на увид од страна на студентите од денот на објавување на резултатите.

 

18.05.2021                                                                                              Предметен Наставник:

Битола                                                                                               Проф. д-р Живко Гацовски