1- колоквиум по  Генетика

Име и Презиме Бр. Индекс Остварен и поени Семинарски

доставиле

1. 273 26
2. 274 25
3. 275 27
4. 276  22
5. 277 24
6. 278 21
7. 279 26
8. 281 21
9. 283 24
10. 284 23
11. 285 24

Резултати од полагамјето на 1- колоквиум по  Генетика  на  28.05.2021 во 10 часот.

 I – година Академска 2019/2020, 2-р семестар

 Забелешка: Колоквиумот го положиле студентите кои добиле над 20 поени.

Тестовите се на увид од страна на студентите од денот на објавување на резултатите.

 

18.05.2021                                                                                              Предметен Наставник:

Битола                                                                                               Проф. д-р Живко Гацовски