1- колоквиум по  Генетика

Име и Презиме Бр. Индекс Остварен и поени Семинарски

доставиле

1. 273 27
2. 274 27
3. 275 26
4. 276  36
5. 277 32
6. 278 33
7. 279 32
8. 281 27
9. 283 27
10. 284 24
  285 29  

 10.05.2021 во 10 часот.

 I – година Академска 2019/2020, 2-р семестар

 Забелешка: Колоквиумот го положиле студентите кои добиле над 20 поени.

Тестовите се на увид од страна на студентите од денот на објавување на резултатите.

 

11.05.2021                                                                                              Предметен Наставник:

Битола                                                                                               Проф. д-р Живко Гацовски