1- колоквиум по Зоологија

Резултати од полагамјето на 1- колоквиум по  и Зоологија, на  22.04.2021 во 10 часот.

Име и Презиме Бр. Индекс Остварен и поени Семинарски

доставиле

1. 273 28
2. 274 24
3. 275 24
4. 276  25
5. 277 26
6. 278 27
7. 279 29
8. 281 22
9. 283 25
10. 285 27

I – година Академска 2019/2020, 2-р семестар

Забелешка: Колоквиумот го положиле студентите кои добиле над 20 поени.

Тестовите се на увид од страна на студентите од денот на објавување на резултатите.

 

23.04.2021                                                                                              Предметен Наставник:

Битола                                                                                               Проф. д-р Живко Гацовски