Проф. д-р Живко Гацовски

Редовен Професор

Кадар
 1. Образование
  – Докторски студии (1998): Доктор на „Земјоделско стопанска академија на науки“,  Софија, Р.Бугарија. Доктор по земјоделски науки, (Област: Генетика);
  – Магистерски студии (1992): Универзитет „Св.Кирил и Методиј“–Скопје,  Земјоделски факултет. Магистер на науки (Генетика и селекција);
  – Факултетски студии (1983): Земјоделски факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје. Дипломиран инжинер – агроном.Вработување и работно искуство:- (1983 – 1999): Вработен во ЗИК „Пелагонија“ – Битола;
  – (1999 – 2007): Агенција за поттикнување на азвојот на земјоделството на Р.М;
  – (2006): Избран во наставно звање Доцент по предметот Селекција на домашните
  животни, во дополнителен работен однос на Биотехнички факултет – Битола,
  Универзитет„Св.Климент Охридски“ Битола;
  – (2007): Доцент на Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во
  редовен работен однос по предметите: Генетика и Зоологија;
  – (2008/9 год.): Ангажиран на барање на високообразовна установа Меѓународен Славјански  Институт Г.Р. Державин “Св. Николе”, за изведување на наставата по предметот Психогенетика;
  – (2009): Вонред. проф. на Ветеринарен факултет, Универзитет„Св.Климент Охридски“  Битола, во редовен работен однос, по молекуларна биологија, предметите (Генетика
  со Биостатистика, Ветеринарна Генетика, Биологија на клетка,Хранителни, лековити и отровни растенија);
  – (29.12.2014 год.): Редовен професор на Ветеринарен факултет,
  Универзитет„Св.Климент Охридски“по молекуларна биологија, предметите (Генетика со Биостатистика, Ветеринарна Генетика, Биологија на клетка, Хранителни, лековити и отровни растенија, Спасување на животни во вонредни услови, Биоклиматологија и Биометереологија, Одгледување на диви животни со ловна технологија);
  – (2014/15-2015/16): Ангажиран на Педагошки факултет, Битола, Универзитетот “Св.Климент Охридски” Битола, за изведување на наставата по предметот Основи на природни науки-Биологија;
  – (25.12.2009-14.01.2018): Со формирањето на Ветеринарен факултет на Универзитетот “Св.Климент Охридски” Битола, е избран за прв Декан и ја извршува фунцијата во текот на два мандати;

Учество на конверенции и симпозиуми:

XII International Symposium on Forage Crops of Republic of Serbia, Forage CropsBasis  of the Sustainable Animal Husbandry Development, Biotechnology in animal husbandry. Kruševac, R. Serbia. (2010);
– 18th International conference, Krmiva 2011, Opatia, Croatia, 08-10 June 2011, R. Croatia;
– 3rd International conference.”New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock  Production”. Biotechnology in Animal husbandry, 2011.Belgrade-Zemun, R. Serbia;
– ScientificAnniversary Conference “55 Agrarian Science in Agricultural Institute-Shumen,  Plant Science, Sofia 2011.AgriculturalAcademy- Bulgaria;
– 21thInternational conference.Science & Technologies. Animal studies & Veterinary medicine. Union of scientists. Stara Zagora. R. Bulgaria,2011;
– 22thInternational conference. Science&Technologies. Plant studies. Stara Zagora. R. Bulgaria;
– International conference.Clement days, Biology faculty-Universiti “St. KlimentOhridski”, 2012, Sofia.R. Bulgari;
– 23thInternational conference. Science&Technologies. Plant studies. International scientific journal.Publisher “Union of Scientists” – Stara Zagora, 2013;
– 17thInternational conference. Department of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, University “St. Kliment Ohridski” Bitola, R. Macedonia. Trakijski University-Stara Zagora, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2014;
– 17thInternational conference. Department of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, University “St. Kliment Ohridski” Bitola, R. Macedonia. Trakijski University-Stara Zagora, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2014.(Certificate);
– 3rd International Symposium and 19th Scientific Conference of Agronomists of Trebinje, Republic of Srpska, March 25-28, 2014. University of Banja Luka, Faculty of Agriculture and University of Ljubljana, Biotechnical Faculty;
– International Conference “20 years of Faculty of Veterinary Medicine Sofia”, 28-30 November 2014, Yondola, Sofia, R. Bulgaria;
– II International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of
Srpska University of Banjaluka, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska and University of
Ljubljana, Biotechnical Faculty, 2014;
 International Scientific Conference 20 Years, Faculty of Veterinary Medicine-Sofia, 28-30.11.2014.
University Forestry Technical University Sofia. Yundula,Republic of Bulgaria. (Plenary
presentation);
 IV Internacional Simposium and XX Scientific-Professional Conference of Agronomists of Republik
of Srpska,Bjelina, March 2-6, 2015. University of Banjaluka, Faculty of Agriculture, Republic of
Srpska and University of Ljubljana, Biotechnical of Faculty;

 VI-th annual conference with international participation. Inovations in agricultural science for
efficient farming. Agrarian Academy – Sofia, Agricultural Institute – Shumen. September 24-25,
2015. R. Bulgaria. (plenary presentation);
 XXV International Conference.Union of Scientists-Stara Zagora. Animal studies &
Veterinary medicine. on-line journal, Science & Technologies .Volume V, Number 5, 2015.
R, Bulgaria;
 Tradition and modernity in veterinary medicine . Faculty of veterinary medicine-Sofia. Veterinary-
Sofia. University Forestry Technical University Sofia. Yundula 2016,Republic of Bulgaria. (plenary
presentation).
 Учество во проекти:
 Проект за Институционална поддршка за зајакнување на капацитетите на Агенцијата
за поттикнување и развој на земјоделството на Р.Македонија (во соработка со СИДА –
МААСП и Министерството за земјоделство, 2002 – 2008 год.);
 Проект за Изработка на стратегија за рурален развој на Општина Битола (во соработка
со СИДА – МААСП, преку И.К.К – ОПТО, 2007 год.);
 Проект за Институционална поддршка за реорганизација на Агенцијата за
поттикнување и развој на земјоделството на Р.Македонија (во соработка со Светска
банка и Министерството за земјоделство, 1999 – 2001 год.);
 Проект за Испитување на генетскиот потенцијал за принос на зрно на хибридите
пченка од ФАО групата (500) и (600 – 700), од Институтот за житни култури – Солун,
Р.Грција, во Битолскиот регион, 2001;
 Проект за Испитување на можностите за воведување на високо квалитетни изреалски
хибриди пченка во производството во Битолскиот дел на Пелагонија на Р.Македонија
(во соработка со Енергомаркет – Скопје, 2002 год.);
 Проект за Воведување на контејнерски начин на производство на расад за култура
тутун и домати во Битолскиот регион (во соработка со Министерството за
земјоделство, 2003 год.);
 Проект за Испитување на приносот за зрно на хибридите со потекло од Шпанија и
Америка од ФАО група (300 – 700), во с.Новаци, 2004 година (во соработка со МАГАН
– МАК – Скопје);
 Проект за Изнаоѓање на алтернативи за замена на тутунот како култура, во
Пелагонискиот регион, со лековити и зачинести, градинарски и други култури (во
соработка со Агенција за развој на претпријатија во Прилеп – ПРЕДА и Економскиот
факултет во Прилеп, 2006 год);
 Проект за Маркетинг потенцијал на градинарското производство во регионот на
Прилеп (во соработка со Агенција за развој на претпријатија во Прилеп – ПРЕДА, 2006
год);
 Член на Редакцискиот одбор на Годишниот зборник на ЈНУ “Институт за јужни
земјоделски култури” – Струмица.
 Проектот за набавка на опрема за лаборатории за потребите на Ветеринарен факултет,
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола, на објавениот јавен конкурс од
Министерството за образование и наука на Р.Македонија, Скопје, Јануари 2010 година
(Раководител на проектот);
 Проект за изработка на физибилити студија за изградба на клинички центар, 2012
година.(раководител на проектот);

 Проект „Третман на отпаден мил од пречистителна станица Враниште и производство
на комбинирано ѓубриво“. Рецензиран преку Министерство за образование и наука на
Р.М., финансиран од МОЈП. ПРОАКВА – Струга. (2009-2012)(соработник –
истражувач);
 Проект “Зачувување на Автохтоните популации на Пелагониските раси на овци во
пограничниот регион”. 2018-2020.
Стручно-апликативна дејност, дејности од поширок интерес и признанија:
Д-р Живко Гацовски има реализирано и значајна стручно- апликативна дејност, како и повеќе
дејности од поширок интерес.
 (2004-2008): Во локалната самоуправа на општина Битола е избран за член на советот и
активно учествува во развојните процеси на локалната самоуправа, решавање на разни
прашања кои ја засегаат локалната самоуправа и решавање на прашања од областа на аграрот
во руралните средини кои ги опфаќа локалната самоуправа;
 (1994-2017): Од Основниот суд е избран за вешто лице од областа на аграрот и учествувал во
стручни експертизи и решавање на голем број на судски предмети;
 (2011): Признание за Меѓународен член на Унијата на научници на Бугарија-Стара Загора по
повод Јубилеј за 50 години од постоењето на Унијата на научници на град Стара Загора,
Р.Бугарија;
 (09. 05-13.05.2016): Учество за мобилност на наставниот кадар по програма Еразмус
+., со покана на ″Тракискиот Универзитет″ Стара Загора, Факултет за Ветеринарна
Медицина. Предавања на тема: Генетски модифицирана храна.
 (18.01.2017): ЛИЦЕНЦА за МЕНТОР на ДОКТОРСКИ СТУДИИ – Издадена од
Одборот за Акредитација за трет циклус на студии по Иновативни технологии за
храна и нутриционизам на Технолошко-технички факултет при “Универзитет Св.
Климент Охридскиʺ Битола – Одбор за Акредитации и евалуација на високо
образование на Р. Македонија (Службен Весник на Р. Македомија, бр. 151/12 и
извештај од стручна комисија.Решение бр.17.305/2 од 18.01.2017).

Пeчатени книги/скрипти:
 Живко Гацовски(2010):Хранителни, лековит и отровни растенија, интерна скрипта за
студентите на Ветеринарен факултет.
 Живко Гацовски(2011):Биологија иклетка скрипта за студентите на Ветеринарен
факултет.
 Живко Гацовски(2011):Генетика, интерна скрипта за студентите на Ветеринарен
факултет.
 Живко Гацовски(2011):Зоологија, интерна скрипта за студентите на Ветеринарен
факултет.

 Студиски престои:
Куси и подолги студиски обуки во повеќе земји: Р.Србија, Хрватска, Словенија, Бугарија,
Русија, Грција, Холандија, Белгија, Италија, Швајцарија, Украина и Шпанија.
Јазици:
Англиски јазик – втор степен (задоволително, преведува, чита, пишува, зборува),
Руски (задоволително, преведува, чита, пишува, зборува);

Познавање на компјутери:

Сите MS Office Aplikacii (Word, Excel, Power Point …), Internet.
Публикации:
1. Живко Гацовски: „Испитување на озимоста и јаравоста на некои сорти пченица
во ЗИК Пелагонија“ – магистерски труд, Скопје 1992 година.
2. Живко Гацовски, Цане Стојковски, Соња Мазневска: „Можности за одгледување на
хибриди пченка со касна сеидба“ – Македонска земјоделска ревија, 1997, 44 (1-2)
27-32, Скопје.
3. Живко Гацовски, Цане Стојковски, Соња Мазневска: „Испитување на должина на
вегетациониот период и приносот на зрно кај некои странски генотипови
хибридна пченка во Битолскиот дел на Пелагонија“ – Македонска земјоделска
ревија, 1997, 44 (1-2) 33-40, Скопје. Објавени на Земјоделската Академија,
Растителни науки, Софија, Р.Бугарија, 1998 година.
4. Живко Гацовски, Кирил Христов: „Влияние на гъстотата на посева и торенето с
азот върху добива зърно от среднокъсни и късни хибриди царевица“ – Изнесен на
4-та Национална конференција по зрно (6 – 7.11.1997 год.), Научни трудови на Селско
стопанска Академия, ТОМ 5, София, 1998 година.
5. Кирил Христов, Живко Гацовски, Пенка Христова: „Екологогенетична оценка на
хибриди царевица изпитани в Битола и Кнежа “ – Постер на научна сесия
„Проблеми на растениовъдната наука и практика в България “ (Пловдив 31.10.1007
година). Претставена како постер на англиски јазик во Солун, Р.Грција на
ЕУРОКАРПИЈА.
6. Кирил Христов, Живко Гацовски, Пенка Христова: „ Ecological stability of the
quantitative trait and of the heterozis for maize hybrids V-73 h Mo 17 and V-84 h Mo
17 “, (Пловдив 31.10.1997 година), претставено како постер на англиски јазик во
Солун, Р.Грција на ЕУРОКАПИЈА.
7. Живко Гацовски: „Екологенетична оценка на среднокъсни и късни хибриди
царевица и ЦМС аналози“. Афтореферат на Докторската десертация.
Специјализиран научен съвет по растително производство и растителна заштита
при ВАК, Селско стопанска Академия на науките – София, Институт по царевицата
– Кнежа, (научна специјалност 01,06, Генетика), 1998 година.
8. Живко Гацовски: „Екологенетична оценка на среднокъсни и късни хибриди
царевица и ЦМС аналози“. Докторската десертация. Селско стопанска Академия,

Институт по царевицата – Кнежа, София, Р.България, 1998 година.
9. Живко Гацовски, Николај Христов, Кирил Христов: „Екологенетични аспекти на
цитоплазмената мъжка стерилност при царевицата“.Селско стопанска Академия,
Растениовъдни науки 36, 564 – 570, София, 1999 година.
10. Живко Гацовски, Ристо Кукутанов: „Информација за семе производство на
хибриди пченка создадени во Инстутутот за поледелство и градинарство, Нови
Сад, СР.Србија и Црна Гора на површините на ЗК Пелагонија, Битола,
Р.Македонија“, Институт за јужни земјоделски култури, Струмица, Годишен
зборник, 2006 година.
11. Живко Гацовски, Ристо Кукутанов: „ Информација за семе производство на
хибриди пченка создадени во Инстутутот за пченка Земун Поле, Београд – Земун,
СР.Србија и Црна Гора на површините на ЗК Пелагонија, Битола, Р.Македонија
“, Институт за јужни земјоделски култури, Струмица, Годишен зборник, 2006
година.
12. Живко Гацовски, Ристо Кукутанов, Душан Спасов, Даниела Ристова: „Испитување
на должината на вегетациониот период, генетскиот потенцијал за родност и
можностите за воведување на генетиповите хибридна пченка (создадени во
Инсутутот за пченка – Кнежа, Р.Бугарија) во производство во струмичкиот
регион на Р.Македонија“. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Институт за јужни
земјоделски култури – Струмица, Годишен зборник, Vol.VI, стр.101-110, 2007 година.
13. Живко Гацовски, Цветан Јовановски, Игор Есмеров: „Испитување на својствата
генетскиот потенцијал за родност, должина на периодот на вегетација и
можности за воведување на Израелски генетипови хибридна пченка во
призводство во битолскиот дел на Пелагонија – Р.Македонија “. Универзитет
„Гоце Делчев“ Штип, Институт за јужни земјоделски култури – Струмица,
Годишен зборник, Vol.VI, стр.103-119, 2007 година.
14. Живко Гацовски, Цветан Јовановски, Игор Есмеров: „Испитување на генетскиот
потенцијал за родност и можности за воведување во производство на
генетиповите хибридна пченка (создадени во Инсутутот за житни култури –
Солун, Р.Грција) во битолскиот дел на Пелагонија – Р.Македонија
“. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Институт за јужни земјоделски култури –
Струмица, Годишен зборник, Vol.VII, стр.117-126, 2007 година.
15. Ристо Кукутанов, Живко Гацовски, Душан Спасов, Даниела Ристова: „Испитување
на влијанието на рокот на сеидба врз созревањето – технолошката зрелост и
генетскиот потенцијал за родност на генотиповите хибридна пченка (создадени
во Инсутутот за пченка – Кнежа, Р.Бугарија) во струмичкиот регион на
Р.Македонија“. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Институт за јужни
земјоделски култури – Струмица, Годишен зборник, Vol.VII, стр.107-116, 2007 година.
16. G. Cilev1, Z. Gacovski1, S. Presilski2, N. Pacinovski3: „Energy value of meadow hay from different
grassland regions of republic of Macedonia“, Biotechnology in animal husbandry. XII International
Symposium on Forage Crops of Republic of Serbia, Forage CropsBasis of the Sustainable Animal
Husbandry Development, vol.26, spec. issue, Book 2, UDC 636, ISSN:1450-9156, Founder and
publisher Institute for animal husbandry 11080 Belgrade-Zemun, 483-490(2010), Kruševac, R.
Serbia.
17. Zivko Gacovski1, Goce Cilev2:„Production of grainand manifestation of heterozisat hybrid maize
Kneza 683A in F1 generation“.18th International conference, Krmiva 2011,Opatia, Croatia, 08-10
June 2011, ISSN:1847-2370,57-61 , R. Croatia.

18. Goce Cilev1, Zivko Gacovski1, Branislav Zivkovic2, Aleksandar Avramov1:„Examining the
efficiency of the semisubstitution of the maize with a by-products obtained by manufacturing
vegetables and fruits in mixtures for weaned piglets“.18th International conference, Krmiva 2011,
Opatia, Croatia, 08-10 June 2011, ISSN: 1847-2370, 84- 89 , R. Croatia.
19. Zivko Gacovski1, Goce Cilev2:„Biological and genetical characteristics of hybrid maize Kneza
683A“. 3rd International conference.”New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock
Production”. Biotechnology in Animal husbandry 27(4), p1513-1522, 2011. Publisher: Institute for
Animal husbandry, Belgrade-Zemun,ISSN: 1450-9156, UDC 633.15, R. Serbia.
20. Zivko Gacovski1, Goce Cilev2: „Manifestation of the Competitive HeterozisMaize at Introduced
Hybrids Knezja 621, NSSK – 640, ZPSK – 677 and ZPSK – 704“. International conference. Journal
of plant breeding, ScientificAnniversary Conference “55 Agrarian Science in Agricultural Institute-
Shumen, Plant Science, Sofia 2011. Vol XLVIII N0 4, 48(395-398). AgriculturalAcademy- Bulgaria.
21. Biljana Jordanova1, Aco Kuzelov2, Mitre Stojanovski3, Valentina Pelivanovska1, Momcula
Jordanoski2, Zivko Gacovski2: „Chemical composition and trace elements of the muscular tissue of
cstric (struthiocamelus) from Veles Region R. Macedonia“.International conference. Food Science,
Engineering and Technologies, 2011, Scientific Works, Tom LVIII, Plovdiv (185-190), October 14-
15, 2011.
22. Goce Cilev1, Zivko Gacovski1, Aleksandar Avramov1: „Influence of nutrition to expose of genetic
potency of Holstein-Frisian cows in conditions of R. Macedonia“.Union of scientists.
21thInternationalconference.Science& Technologies. Animal studies & Veterinary medicine. Stara
Zagora. R. Bulgaria. Volume 1, Number 5 (16 – 20),2011.
23. Aco Kuzelov1, Momčila Jordanoski1, Zivko Gacovski1, Dijana Trajčova1: „Eonomical benefit from
osrich (Struthiocamelus L)breedingand primary processing“. 4thInternational conference. Institute
Livestock Production, Skopje. Animal Journal of Science.5 June 2009, ISSN: 1857-6907, Vol2, pp.
89-92 (2011).Republic of Macedonia.
24. Zivko Gacovski1, Goce Cilev2: „Examination on genetic potential of trait yield of green mass for
preparing silage on maize hybrids from FAO groups 400 and 600 cultivated in the Bitola part of
Pelagonija“.Union of scientists. 22thInternational conference. Science&Technologies. Plant studies.
Stara Zagora. R. Bulgaria. Volume II, Number 6 (5 – 8), 2012.
25. Zivko Gacovski1, Saso Stojanovski2: „Examination on genetic potential of trait yield of grain on
soybean varieties cultivated in the Bitola part of Pelagonija“.Union of scientists. 22thInternational
conference. Science & Technologies. Plant studies. Stara Zagora. R. Bulgaria. Volume II, Number 6
(9 – 13), 2012.
26. Zivko Gacovski1, Saso Stojanovski2: „Examination on genetic potential of trait yield of grain on
barley varieties cultivated in the Bitola part of Pelagonija“.Union of scientists. 22thInternational
conference. Science & Technologies. Plant studies. Stara Zagora. R. Bulgaria. Volume II, Number 6
(1 – 4), 2012.
27. Aco Kuzelov1, Momčila Jordanoski1, Zivko Gacovski1, Dijana Trajčova1: „Carcass categorization
and chemical composition of ostrch meat“. 4thInternational conference. Institute Livestock
Production,Skopje. Animal Journal of Science.5 June 2009. ISSN: 1857-6907, Vol2, pp. 67-69
(2012).Republic of Macedonia.
28. Sasko Stojanovski1., Zivko Gacovski1.,Stevka Antonova-Nikolova2.,Nikolay Kirilov2., Iskra Ivanova2.,
Tenyo Tenev2.,Valentina Hadjenesheva2: „API ZYM Enzymatic Profile of Lactic Acid Bacteria Isolated
from Traditional Bulgarian Meat Product “Lukanka“Universiti “St. KlimentOhridski”-Biology faculty,
Sofia.R. Bulgaria. International conference. Clement days, 22-23,November,(86-89) 2012.
29. Zivko Gacovski1, Saso Stojanovski2, Goce Cilev1: „Investigation of genetic potential of grain yield of
wheat varieties cultivated in the Bitola part of Pelagonija“.University “St. Kliment Ohridski” Bitola,
Veterinary Faculty – Bitola, R. Macedonia.International scientific journal.Publisher “Union of
Scientists – StaraZagora”.Science& Technologies.Plant studies.Volume III, Number 6, 43-46, 2013.
30. G.Cilev1, Z. Gacovski1, A. Petreski2& I. Zdraveski1: „Effect of partial maize supstitution in

fattening pig rations with by-products from vegetable and fruit processing on some carcass
traits“.Department of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, University “St.
Kliment Ohridski” Bitola, R. Macedonia. Trakijski University-Stara Zagora, Bulgarian
Journal of Veterinary Medicine, 2014, 17, No 2, 104-110. ISSN: 1311-1477.

31. Gacovski Z1, Cilev G1, Petrovska B1: “Introduction of Genetically Modified Organisms (GMOs)-
Health Risks and Benefits for Citizens of Republic of Macedonia”. II International Symposium and
XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska. University of Banjaluka,
Faculty of Agriculture, Republic of Srpska and University of Ljubljana, Biotechnical Faculty,
Agro-knowledge Journal. Vol.15, br.3, 2014. (309-317).
32. Cilev G1, Gacovski Z1, Petrovska P1: “Effect of Using Different Rations in Nutrition of High-
Productive Cows on Milk Quantity and Quality”. II International Symposium and XIX Scientific
Conference of Agronomists of Republic of Srpska .University of Banjaluka, Faculty of
Agriculture, Republic of Srpska and University of Ljubljana, Biotechnical of Faculty, Agro-
knowledge Journal. Vol.15, br.2, 2014. (185-194).
33. Petrovska B1, Gacovski Z1, Cilev G1: “Trend of Increase or Decrease in Sheep Breeding in
Separate Regions of republic of Macedonia”. II International Symposium and XIX Scientific
Conference of Agronomists of Republic of Srpska. University of Banjaluka, Faculty of Agriculture,
Republic of Srpska and University of Ljubljana, Biotechnical of Faculty, Agro-knowledge Journal.
Vol.15, br.2, 2014. (207-216).
34. Gacovski Z1, Cilev G1, Petrovska B1, Stojanovski S1: “The influence of genetically modified soy in
the diet of the animal sand citizens of the Republic of Macedonia” University Forestry Technical
University Sofia, International Scientific Conference 20 Years, Faculty of Veterinary Medicine-
Sofia, 28-30.11.2014 Yundula,Republic of Bulgaria. Abstrakt: p (19). Plenary presentation.
35. Cilev G1, Gacovski Z1, Petrovska P1: “The effect partial maize supstitution in growing and fattening
pigs rations with by-products from vegetables and fruits processing” University Forestry Technical
University Sofia, International Scientific Conference 20 Years, Faculty of Veterinary Medicine-
Sofia, 28-30.11.2014, Yundula,Republic of Bulgaria. Abstrakt: p (19-20). Plenary presentation.
36. Petrovska B1, Petrovska N1, Zdravevski I1, Gacovski Z1, Cilev G1, dimeski Z2: “Manner of keeping
and welfare of heifers and cows in the Republic of Macedonia” University Forestry Technical
University Sofia, International Scientific Conference 20 Years, Faculty of Veterinary Medicine-
Sofia, 28-30.11.2014 Yundula,Republic of Bulgaria. Abstrakt: p (25).
37. 1Zlatko Dimeski, Gacovski Z2, Cilev G2, Petrovska B2: “LEISCHMANIASIS IN TWO YEARS
OLD MALE DOG RASE BULLMASTIFF- CASE OF STUDY” University Forestry Technical

University Sofia, International Scientific Conference 20 Years, Faculty of Veterinary Medicine-
Sofia, 28-30.11.2014 Yundula,Republic of Bulgaria. Abstrakt: p (20-21).
38. Gacovski Z1, Petrovska B1, Cilev G1, Stojanovski S1, Gacovska M1, Hristovska T1: “Awareness of
the population in Bitola, R. Macedonia with the artificial sweetener aspartame” Prosseding 157, IV
Internacional Simposium and XX Scientific-Professional Conference of Agronomists of Republik of
Srpska,Bjelina, March 2-6, 2015. University of Banjaluka, Faculty of Agriculture, Republic of
Srpska and University of Ljubljana, Biotechnical of Faculty. Abstrakt: p (157).
39. Cilev G1, Gacovski Z1, Petrovska B1, Ristevski M 1 , Pacinovski N : “Nutrition value of imported
feedstuffs who used in animal nutrition in R. Macedonia ” Prosseding 208, IV Internacional
Simposium and XX Scientific-Professional Conference of Agronomists of Republik of
Srpska,Bjelina, March 2-6, 2015. University of Banjaluka, Faculty of Agriculture, Republic of
Srpska and University of Ljubljana, Biotechnical of Faculty. Abstrakt: p (208 ).

40. Petrovska B1., Gacovski Z1., Cilev G1: “Analiyzis of the views of citizens in relation to animal
poisoning ” Prosseding 319, IV Internacional Simposium and XX Scientific-Professional
Conference of Agronomists of Republik of Srpska,Bjelina, March 2-6, 2015. University of
Banjaluka, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska and University of Ljubljana, Biotechnical of
Faculty Agro-knowledge Journal. Vol.16, br.3, 2015. (399-406).
41. Z. Gacovski1, B. Petrovska1, G. Cilev1, S. Stojanovski1: “The influence of nutrition with a genetic
modified corn on animal and people health” VI-th annual conference with international
participation. Inovations in agricultural science for efficient farming. Agrarian Academy – Sofia,
Agricultural Institute – Shumen. September 24-25, 2015. R. Bulgaria. Abstract, p (3). (plenary
presentation).
42. G. Cilev1, Z. Gacovski1, B. Petrovska1, N. Pacinovski2: “The effect of partial maize substitution
with by-products in piglet nutrition. i. productive rezults” VI-th annual conference with
international participation. Inovations in agricultural science for efficient farming. Agrarian
Academy – Sofia, Agricultural Institute – Shumen. September 24-25, 2015. R. Bulgaria. Abstract, p
(5).
43. B. M. Petrovska1, N. Petrovska1, I. Crnec1, M. Velinovski, Z. Gacovski1, G. Cilev1 , N.
Pacinovski2: “The media influence on the nutrition in the students population” VI-th annual
conference with international participation. Inovations in agricultural science for efficient farming.
Agrarian Academy – Sofia, Agricultural Institute – Shumen. September 24-25, 2015. R. Bulgaria.
Abstract, p (43).
44. Zivko Gacovsk٭i1 , Biljana Petrovska1, Goce Cilev1 , Saso Stojanovski1 , Fejzulah Fejzula2 , Zlatko

Dimeski3: “The influence of genetically modified oil seed rape in the diet of animals and humans”.
Participants in the XXV International Conference. Union of Scientists-Stara Zagora. Animal studies
& Veterinary medicine. on-line journal, Science & Technologies .Volume V, Number 5, 2015. R,
Bulgaria. Pege: 103-107.
45. Saso Stojanovski*1 , Zivko Gacovski2, Penka. Moncheva2 ,Valentina Chipeva2 , Ilia Iliev2 and Iskra
Vitanova Ivanova2: “Antibacterial Activity of Lactic acid Bacteria Isolated from Bulgarian
Homemade”. Participants in the XXV International Conference. Union of Scientists-Stara Zagora.
Animal studies & Veterinary medicine. on-line journal, Science & Technologies.Volume V,
Number 5, 2015. R, Bulgaria. Pege: 100-102.
46. Saso Stojanovski*1 , Zivko Gacovski1 , Blagovesta Gocheva2 , Valentina Chipeva2 , Nikola
Karabolovski 1 , Natasha Pejcinovska 1: “Study of the proteolytic activity of strains isolated from
homemade Bulgarian yoghurt”. Participants in the XXV International Conference. Union of
Scientists-Stara Zagora. Animal studies & Veterinary medicine. on-line journal, Science &
Technologies.Volume V, Number 5, 2015. R, Bulgaria. Pege: 108-112.
47. Saso Stojanovski*1 , Zivko Gacovski1 , Igor Zdraveski,1 Blagovesta Cocheva2 , Valentina Chipeva2
,Nikolay Kirilov2 , Iskra Vitanova Ivanova2: “Study of the diversity of the Lactobacillus microflora
in raw dry sausage Lukanka during ripening”. Participants in the XXV International Conference.
Union of Scientists-Stara Zagora. Animal studies & Veterinary medicine. on-line journal, Science
& Technologies.Volume V, Number 5, 2015. R, Bulgaria. Pege: 113-117.
48. Saso Stojanovski*1, Zivko Gacovski1 , Blagovesta Gocheva2 , Valentina Chipeva2: “Isolation and
characterization of lactic acid bacteria isolated from Bulgarian homemade cow and sheep yogurts”.
Participants in the XXV International Conference. Union of Scientists-Stara Zagora. Animal studies
& Veterinary medicine. on-line journal, Science & Technologies.Volume V, Number 5, 2015. R,
Bulgaria. Pege: 118-120.
49. Cilev G1*, Pacinovski N2, Gacovski Z1, Petrovska B1, Tamara Isjanovska 1: ” Quality and hygienic
correctness of goat millk in the Skopje region of R. Maceonia”. Prosseding 191, 5 thInternational
Symposium on Agricultural Sciences”AgroReS 2016 “February 29–March 3, 2016; Banja Luka,
Bosnia and Herzegovina, in cooperation with University of Banjaluka, Faculty of Agriculture,
University of Ljubljana, Biotechnical of Faculty and University of Novi SadFaculty of Agriculture.
Abstrakt: p (74).
50. Petrovska B1., Gacovski Z1., Cilev G1:: “Offer and demand of goatʾs milk products”. Prosseding
208, 5 thInternational Symposium on Agricultural Sciences”AgroReS 2016 “February 29–March 3,
2016; Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, in cooperation with University of Banjaluka, Faculty

of Agriculture, University of Ljubljana, Biotechnical of Faculty and University of Novi Sad Faculty
of Agriculture. Abstrakt: p (191).
51. Zlako Dimeski1*, Zivko Gacovskii2, Goce Cilev2, Biljana Petrovska2, Blagica Trajanovska1, Bojan
Stamadzioski1: “Babesia Canis in 7 yars female cane corso (mother) and 3 yars male cane corso
(son) – case report” Prosseding , 01- 03.04. 2016. International Scientific Conference – Tradition
and modernity in veterinary medicine, Sofia. Yundula. Bulgaria. Abstrakt: p (56).
52. Z. Gacovski1, B. Petrovska1, G. Cilev1, S. Stojanovski1, Fejzulah F2, Zlatko D3: “COMPARATIVE
ANALYSIS OF COMPLIANCE OF GENETIC POTENTIAL OF THE RACE FOR MILK
PRODUCTION BREED OF GOATS ALPINA IN MUNCIPALITY OF STRUGA IN THE
REPUBLIC OF MACEDONIA “, International Scientific Conference–University of forestry
faculty of veterinary medicine-Sofia. Veterinary Medicine-Sofia. Tradition and modernity in
veterinary medicine. Yundula. R. Bulgaria. 2016, Vol. 1, N 1 (1) : 3-6.
53. Zivko Gacovski1*,Biljana Petrovska1, Goce Cilev1 , Krasimira Uzunova 3, Fejzula Fejzulah 2,
(2018): TREATMENT OF GENETIC POTENTIAL FOR PRODUCTION OF THE MEAT OF
RANGE HYBRIDS OF THE PIGS ON THE FARM OF THE AGRICULTURAL COOPERATIVE
EDINSTVO IN THE VILLAGE CHELOPEK IN THE MUNICIPALITY OF TETOVO, REPUBLIC
OF MACEDONIA. Science and technologies: Volume VIII, Number 5. (10)48-57.
54. Z. Gacovski1*, B. Petrovska1,G. Cilev1, F. Fejzulah2, N. Petrovdka (2019):THE FULFILLMENT
OF GENETIC POTENTIAL FOR EGG PRODUCTION OF HYBRID LOHMANN BROWN
CHICKENS ON AGRIPA FARM IN THE MUNICIPALITY OF VALANDOVO IN REPUBLIC OF
MACEDONIA.Forestry University, Faculty Of Veterinary Medicin. International Scientific Conference
for Tradition and modernity inVeterinary Medicine Stud. Volumen 4. No 2(7) 66 -71.
55. Zivko Gacovski1*,Biljana Petrovska1, Fejzula Fejzulah 2, Krasimira Uzunova 3, Bojan
Stamadgiovski1 (2019): INHERITANCE OF PROPERTY NUMBER OF MAMMARY
COMPLEXES IN PIGLETS FROM CERTAIN BREEDS OF PIGS. INTERNATIONAL
SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE UNION OF SCIENTISTS – STARA ZAGORA,
Number 4: VETERINARY MEDICINE, ANIMAL STUDIES. Science and technologies:
Volume IX..Number 4.pp.31-38. 6-7 JUNE.
56. Goce Cilev1*, Zhivko Gacovski1, Biljana M. Petrovska1, Mario Mano1, Martin Mano1,
Nikola Pacinovski2 (): COMPARATIVE ANALISYS OF DOGS NUTRITION WITH
DEHYDRATED FOOD WITHOUT ADDITIVES AND THOSE WITH ADDITIVES
(CARBOHYDRATES AND CALCIUM) IN RACE AMERICAN AKITA. Veterinary
medicine, Animal Studies: Science and technologies. Volme VIII,2018. Number 5.pp.30-40.
57. Goce Cilev1*, Zhivko Gacovski1, Biljana Petrovska1, Ivana Crnec1(2018):LUMPY
SKIN DISEASE (BRC) – OCCURRENCE, CAUSES, ECONOMIC LOSSES OF CATTLES

IN PELAGONIA REGION OF R. MACEDONIA. Veterinary medicine, Animal Studies:
Science and technologies. Volme VIII,2018. Number 5.pp.41-47.
58. Biljana Petrovska1, Natasha Petrovska1, Zivko Gacovski1, Goce Cilev1, Krasimira
Uzunova2, Nikola Pacinovski, Jelena Colakovic (2018): HOUSING AND WELFARE OF
HIGH PRODUKTION DAIRY COWS IN INTENSIVE BREDING CONDITIONS.
Veterinary medicine, Animal Studies: Science and technologies. Volme VIII,2018. Number
5.pp.58-63
59. Biljana Petrovska1, Zivko Gacovski1, Natasha Petrovska1, Krasimira Uzunova2, Fejzula
Fejzulah3, Zlatko Tekovski4(2019):PROFITABILITY FARM PRODUCTION OF MILK FROM
HOLSTEIN FRIESIAN BREED IN THE BITOLA PART OF PELAGONIJA, R. MACEDONIA.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE UNION OF SCIENTISTS –
STARA ZAGORA, Number 4: VETERINARY MEDICINE, ANIMAL STUDIES. Science
and technologies: Volume IX..Number 4.pp.39-45. 6-7 JUNE.