Проф. д-р Наташа Петровска

Доцент

Кадар

Образование:

Докторските студии ги заврши во 2021 година на Европски Универзитет, Факултет за европски бизнис и маркетинг – Белград, Р.Србија со успешна одбрана на докторска дисетрација со наслов Европски бизнис и маркетинг и културна разновидност во Македонија, Србија и Грција со посебен осврт на прехрамбената индустрија, со што се стекнува со звањето Доктор на науки по Менаџмент и бизнис.

 

Последипломските студии ги заврши во 2011 година, на Економскиот факултет на “Европски Универзитет” – Скопје, со што се стекнува со звањето Магистер по економски науки во областа маркетинг.

 

Факултетот го заврши во 2008 година, на Педагошки факултет на Универзитет “Св. Климент Оридски” – Битола

Успешно завршена: Програма за перманентно образование на наставни кадри со предметна специјалност – Информатика. Од Април 2008 до Август 2008 година.

Средно образование, “ДСУ Таки Даскало”, гимназиско образование – општа насока. Од 1999 од 2003 година.

Работно искуство:

Тековно вработена како Доцент на Ветеринарниот факултет Битола.

Од јуни 2012 година вработена на Ветеринарниот факултет во Битола како помлад асистент и од јуни 2015 година вработена на Ветеринарниот факултет во Битола како асистент во научната област Економика во ветеринарство.

Реализирана практична настава, од три години во областа на финансиите и сметководство.

Проектни задачи:

Работа на проектна задача под наслов: “Интренетот и маркетинг истражувањето на меѓународните пазари во 21ви век”.

Работа на проектна задача под наслов: “Развивање на стратегија за претставување на одреден производ на пазарот”.

Двете проектни задачи работени под менторство на проф-др Алекса Стаменковски при Европски Универзитет Република Македонија – Скопје.

Учество на проект:

Interreg – IPA CBC, “Protection of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the cross-border area” Acronym “PAPESHE”, Greece and Republic of North Macedonia.

Учество на меѓународни симпозиуми:

 1. International Scientific Conference “90 years Faculty of Veterinary Medicine in Bulgaria”, 2013.
 2. International Scientific Conference, “Contemporary Management Challenges and the Organizational Sciences”, BAS Iinstitute of Management – Bitola, Р. Македонија,
 3. International Scientific Conference “20 years Faculty of Veterinary Medicine at the University of Forestry” – Yundola, Bulgarija,
 4. International Scientific Conference, Macedonian Marketing Association “Marketing”- Skopje, 2018.
 1. Petrovska N., Petrovska B., Zdraveski I. (2013), Researching the company’s competitiveness in the purchase of milk in the Bitola region, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, (2013), 16, Suppl. 1, 220-227, Stara Zagora, Bulgaria
 2. Петровска Б., Петровска Н., (2013) Разликата помеѓу домашното и меѓународното истражување на компаниската конкурентност, II Меѓународна научна конференција – Современите менаџерски предизвици и организациските науки, БАС Институт за менаџмент, стр. 742-748, Bitola, R. Macedonia. УДК: 005.332.4:339.3/.5
 3. Петровска Б., Петровска Н.,, Трајаноска Б., Бунтевска Е., (2013), Нови предизвици на маркетингот во ветеринарните амбуланти, Меѓународна научна конференција – Современите менаџерски предизвици и организациските науки, БАС Институт за менаџмент, стр. 629-634, Bitola, R. Macedonia. УДК: 005.332.4:339.3/.5
 4. Petrovska B., Gacovski, Z, Cilev G., Petrovska N., Zdraveski, I. (2014) The trend of increase or decrease in sheep breeding in separate regions of R. Macedonia, Agro- knowledge Journal, Vol.15, No. 2, 207-216, University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska
 5. Petrovska B., Gacovski Z, Petrovska N., Zdraveski I., Cilev G., Dimeski Z., Fejzulah F. (2014) Manner of keeping and welfare of cows and heifers , International Conference-20 years of Faculty of Veterinary Medicine-Sofia. Proceedings pp. 42, 2014, University of Foresty, Faculty of Veterinare Medicine, Yundola, R. Bulgaria
 6. Petrovska B., Petrovska N., Gacovski, Z, Cilev G., Zdraveski, I., Ristevski, M., (2015) Analysis of the views of citizens in relation to animal poisoning. Agro- knowledge Journal, Vol.16, No. 3, 399-406, University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska
 1. Petrovska B., Petrovska N., Gacovski, Z, Cilev G., Pacinovski N., Zdraveski, I., Dimeski Z., (2017) Offer and demand of goat´s milk products in Pelagonia region R. Macedonia, Tradition and modernity in veterinary medicine, vol.2, 53-59,  University of Forestry, Faculty of Veterinary medicine, Sofia, R. Bulgaria, ISSN 2534-9333, e-ISSN 2534-9341
 2. Galovska B., Petrovska B., Petrovska N., (2018) Information for management personal about terms coaching and neuro-lingvistic programming, Macedonian international journal of marketing, vol. 4, No. 8, 127-134, Macedonian Marketing Association “Marketing”- Skopje, ISSN-005.95-057.17:151.92
 3. Petrovska N., Petrovska B., (2018) Market competition of milk and dairy products industry in community Bitola on concern of consumers, Macedonian international journal of marketing, vol. 4, No. 8, 135-140, Macedonian Marketing Association “Marketing”- Skopje, ISSN-339.137.2; 637.1
 4. Petrovska, N. Petrovska, Zh. Gacovski, G. Cilev, K. Uzunova, N. Pacinovski, J. Colakovic (2018) HOUSING AND WELFARE OF HIGH PRODUCTION DAIRY COWS IN INTENSIVE BREEDING CONDITIONS, International scientific on-line Journal SCIENCE-TEHNOLOGIES, vol. VIII, No.5, Veterinary medicine & Animal science, 58-63 Publisher Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria, IF=0.50
 5. Gacovski, B. Petrovska, G. Cilev, , F. Fejzulah , N. Petrovska (2019) The fulfillment of genetic potential for egg production of hybrid Lohmann brown chickens on Agripro farm in the municipality of Valandovo in Republic of Macedonia, Tradition and modernity in veterinary medicine, vol.4, No. 2(7) 66-71, University of Forestry, Faculty of Veterinary medicine, Sofia, R. Bulgaria.
 6. Petrovska N., Petrovska B., Obednikovska S.(2019) Global business and multicultural marketing of multinational companies, Macedonian international journal of marketing, vol. 5, No. 10, 99-106, Macedonian Marketing Association “Marketing”- Skopje, ISSN-1857-9787, 726:339.5 334.726:658.8
 7. Petrovska, Z. Gacovski, N. Petrovska, K. Uzunova, F. Fejzulah, Z. Tekovski (2019) Profitability farm production of milk from Holstein Friesian breed in the Bitola part of Pelagonia, R. Macedonia, , International scientific on-line Journal SCIENCE-TEHNOLOGIES, vol. IX, No.4, Veterinary medicine & Animal science, 39-45 Publisher Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria, IF=0.50
 8. Petrovska B., Petrovska N., Galovska B. (2020) The costumers satisfaction with quality of the offered conditions in matical veterinary clinics, Macedonian international journal of marketing, vol. 6, No. 11, 58-67, Macedonian Marketing Association “Marketing”- Skopje, ISSN-1857-9787
 9. Petrovska B., Gacovski Z., Petrovska N., (2021) VETERINARY MEDICINE IN THE ERA OF DIGITALIZATION, VI Меѓународна научна конференција – Современите менаџерски предизвици и организациските науки, БАС Институт за менаџмент, Битола, Бизнис Академија Смилевски, Скопје, Универзитет Милтон Фридман, Будимпешта, Унгарија, стр. 188-193, Битола, Р. С. Македонија, ISBN-978-608-4729-10-5