Маја Ангеловска

Асистент

Кадар

Работно искуство

Образование и обука

2017 ДО СЕГА Асистент-докторант. Ветеринарен факултет- Битола. Универзитет “Св. Климент Охридски“ Прилепска бб, 7000 Битола

2010-2017 Соработник- Асистент. Ветеринарен факултет- Битола. Универзитет “Св. Климент Охридски“ Прилепска бб, 7000 Битола

2006-2007 Вирусолог- Истражувач. Лабораторија по вирусни протеини, Департман по вирусологија, Институт по микробиологија „Стефан Ангелов“ БАН, Софија, Р. Бугарија.

2004-2006 Магистер на биолошки науки- вирусологија
Магистерска програма по вирусологија- молекуларна биологија. Биолошки факултет, Универзитет „ Св. Климент Охридски“ Софија, Р. Бугарија.
Тема на тезата: Ефект на металните комплекси, применети самостојно или во комбинација со ацкловир, врз репликацијата на HSV1 и HSV2, in vitro
Главни предмети: Вирусна репликација; трансмисија, контрола, профилакса и терапија на вирусни болести, вакцини; Регулација и контрола на имун одговор; Изолација на вирусите и нивна идентификација; Молекуларни механизми на вирусната репликација. Антивирусен ефект на нови синтетски соединенија на клеточни култури; Апликација на теоретското знаење.

2000-2004 Дипломиран биолог- молекуларен биолог
Додипломски студии по молекуларна биологија. Биолошки факултет, Универзитет „ Св Климент Охридски“ Софија, Р. Бугарија
Главни предмети: Молекуларна биологија; Биохемија; Биофизика; Ензимологија; Имунологија; Микробиологија, Вирусологија;Генетика; Човечка, животинска и растителна физиологија, Биолошки и биохемиски процеси на клеточно и молекуларно ниво.

1996-2000 Четврт степен на образование Гимназија „Јосип Броз Тито“, Битола

maja 5
maja 6