Проф. д-р Живко Гацовски

Лаборант

Кадар

ОБРАЗОВАНИЕ:

Средно образование:

Гимназија “Јосип Брос Тито”-Битола; Завршено во 2001год.;

Високо образование: 

Дипломиран инженер по преработка на анимални производи; Завршено на Факултет за Биотехнички Науки – Битола, Универзитет Св.Климент Охридски – Битола;
Година на дипломирање 2007, со изработена Дипломска работа на тема:
“Компаративни сензорни особини на кефир добиен на традиционален начин од кравјо, овчко и козјо млеко”.

РАБОТНО ИСКУСТВО/НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО:

  • Лаборант; Вработена од 2014 год. во Ветеринарен Факултет – Битола;