Биологија на клетка 2 колоквиум

Бр. Индекс Остварен и поени Семинарски

доставиле

274 15
275 25
278 28
279 13
281 15
283 5
284 10
285 26
286 23

Февруарска испитна сесија – Испит по предметот Биологија на клетка , за студенти  кои го полагаа материјалот од 2-р колоквиум во 10 часот.

 

Забелешка: Колоквиумот го положиле студентите кои добиле над 20 поени.

Тестовите се на увид од страна на студентите од денот на објавување на резултатите.

 

 

Предметен Наставник:

Битола                                                                                               Проф. д-р Живко Гацовски