Биологија на клетка 2 колоквиум

Бр. Индекс Остварен и поени Семинарски доставиле 274 15 – 275 25 – 278 28 – 279 13 – 281 15 – 283 5 – 284 10 – 285 26 – 286 23 – Февруарска испитна сесија – Испит по предметот Биологија на клетка , за студенти  кои го полагаа материјалот од 2-р колоквиум во […]

Известување за систематски прегледи

Известување од  Службата за превентивна здравствена заштита на деца од 6-18 години, ЈЗУ Здравствен Дом “Др.Хаим Абраванел”-Битола.   Почитувани, Министерството за здравство на Република Македонија, во интерес на здравјето на населението, односно студентската младина, во својата годишна програма има предвидено задолжително реализирање на бесплатни систематски општи и стоматолошки прегледи на студенти од I (прва) година […]