Февруарска испитна сесија

Известување
Согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот
“СВ. Климент Охридски” Битола, февруарската испитна сесија е предвидено да трае од 25 01 до 13 02 2021 со вклучени два термини за испит.
Пријавување на испити е предвидено да биде во терминот од 18 01 до 22 01 2021  
Право на полагање имаат студентите кои имаат статус на активен студент (запишан зимски семестар), кои ги завршиле обврските кон предметите во соодветните семестри и предметот уредно го пријавиле за испит по електронски пат со платени сите предвидени трошоци за секој предмет.
Студентите се ослободени од обврската за плаќање на административна такса.
Напомена до стдентите од прва и втора година кои студираат согласно новата наставна програма, истата, вклучува и предмети кои се слушаат во два семестри (Анатомија и Хистологија со ембриологија во 1 и 2 семестар и Исхрана на домашни животни, Физиологија, Сточарство и Микробиологија во 3 и 4 семестар). Право на полагање на завршен испит и завршно оценување кај наведените предмети, студентите имаат, откако ке ги завршат сите обврски кон предметот на крајот на летниот семестар, кога уредно го пријавуваат испитот за полагање во испитната сесија која следи. При тоа се задржува правото овие предмети да се полагаат преку колоквиуми соодветно во термините предложени во колоквиумските недели во текот на академската година, за што не е потребно да се поднесува пријава.
За дополнителни информации и појаснувања студентите по електронски пат (e-mail) да се обратат кај референтот на  студентски прашања – Билјана Димитровска mail: biljana.dimitrovska@uklo.edu.mk
Од деканат

Термини за испити – јануарско-февруарска сесија 2021

Предмет колоквиум испит
1 термин 2 термин
1.     Хемија 12 01 26 01 09 02
2.     Биохемија   26 01 09 02
3.     Биофизика 12 01 26 01 09 02
4.     Анатомија 1 и 2   26 01 12 02
5.     Анатомија   26 01 12 02
6.     Хистологија 1 и 2   28 01 11 02
7.     Хистологија со ембриологија 15 01 28 01 11 02
8.     Паразитологија 15 01 28 01 11 02
9.     Вовед во ветеринарна клиничка пракса   28 01 11 02
10.                        Основи на клиничка дијагностика   28 01 11 02
11.                        Болести на копитари и месојади 1 15 01 26 01 09  02
12.                        Болести на копитари и месојади 2   26 01 09  02
13.                        Болести на свињи   29 01 12 02
14.                        Епизоотиологија   27 01  15 02
15.                        Општа хирургија со анестезиологија   28 01 11 02
16.                        Хирургија со ортопедија и офтамологија   28 01 11 02
17.                        Физиологија 1 и 2   26 01 09  02
18.                        Патолошка физиологија 15 01 26 01 09  02
19.                        Фармакологија и токсикологија 1 и 2   25 01 09 02
20.                        Болести на живина 1 и 2   27 01 08 02
21.                        Физиологија на репродукција 15 01 26 01 09  02
22.                        Ветеринарна токсикологија   25 01 09 02
23.                        Општа патологија   29 01 12 02
24.                        Специјална патологија   29 01 12 02
25.                        Судско ветеринарство   29 01 12 02
26.                        Управно ветеринарство   29 01 12 02
27.                        Заразни болести   27 01 15 02
28.                        Породилство и старилитет кај дом. жив.   28 01 11 02
29.                        Репродукција и ВО   28 01 11 02
30.                        Болести на чапункари 1   28 01 11 02
31.                        Болести на чапункари 2   28 01 11 02
32.                        Ветеринарен надзор на колење и месо 15 01 28 01 11 02
33.                        Билогија на клетка   25 01 12 02
34.                        Хранливи лековити и отровни растенија   25 01 12 02
35.                        Ветеринарна генетика   25 01 12 02
36.                        Генетика со биостатистика 1   25 01 12 02
37.                        Генетика   25 01 12 02
38.                        Зоологија   25 01 12 02
39.                        Биоклиматологија и биоклиматологија   25 01 12 02
40.                        Хигиена со екологија   25 01 12 02
41.                        Заштита и спасување на животните во вонредни ситуации   25 01 12 02
42.                        Одгледување на диви животни и ловна технологија   25 01 08 02
43.                        Психосоцијални аспекти на држење на жив.   25 01 12 02
44.                        Генетика со биостатистика 2   25 01 12 02
45.                        Биостатистика   25 01 12 02
46.                        Етика и комуникологија во ветеринарната медицина   25 01 12 02
47.                        Економика во ветеринарството   25 01 12 02
48.                        Менаџмент на ветеринарна пракса со рурална економија   25 01 12 02
49.                        Исхрана на домашни животни 1   28 01 11 02
50.                        Исхрана на домашни животни 2   28 01 11 02
51.                        Неконвенционално анимално производство   28 01 11 02
52.                        Одгледување на домашни жив. 1   28 01 11 02
53.                        Одгледување на домашни жив. 2   28 01 11 02
54.                        Нутритивна патологија   28 01 11 02
55.                        Хигиена на сточарски објекти 1   28 01 11 02
56.                        Хигиена на сточарски објекти 2   28 01 11 02
57.                        Хигиена и патологија на исхраната кај дом. жив.   28 01 11 02
58.                        Еколошка заштита   25 01 08 02
59.                        Кинологија   28 01 11 02
60.                        Хируршка пракса   28 01 11 02
61.                        Биологија и патологија на риби   27 01 08 02
62.                        Биологија и патологија на пчели   29 01 12 02
63.                        Радиобиологија и радијациона хигиена   29 01 12 02
64.                        Рибарство   27 01 08 02
65.                        Одбрани поглавја од хирургија   28 01 11 02
66.                        Микробиологија и имунологија 1 и 2   29 01 05 02
67.                        Хигиена контрола и надзор на месо, риби и нивни производи   26 01 05 02
68.                        Микробиолошка пракса   29 01 05 02
69.                        Хигиена контрола и надзор на млеко и млечни производи   26 01 05 02
70.                        Вовед во хигиена на храна   29 01 05 02
71.                        Хигиена со екологија   29 01 05 02
72.                        Визуелни дијагностички методи   27 01 12 02
73.                        Физички основи на дијагностички и терапевтски методи   27 01 12 02
74.                        Ветеринарна пракса и систем на чување и контрола на болести на свињи 15 01 28 01 11 02

 

Напомена: наведените термини може да подлежат на промени во договор со предметниот професор.