Лов на дивеч со ловна технологија

Бр. Индекс Остварен и поени Семинарски

доставиле

229 37
230 37
233 33
283 35
241 16 I Колоквиум

Забелешка: Колоквиумот го положиле студентите кои добиле над 20 поени.

Тестовите се на увид од страна на студентите од денот на објавување на резултатите.

 

13.12.2020                                                                                              Предметен Наставник:

Битола                                                                                               Проф. д-р Живко Гацовски