Проф. д-р Гоце Цилев

Редовен Професор


Кадар

Исхрана на домашни животни

Сточарство

Неконвенцијално анимално производство

Исхрана на домашни животни

Микотоксини во сточна храна

Зоохигиена

Исхрана и продуктивни метаболички пореметувања

______________________________________

Tермин за консултации СРЕДА од 10-12 часот.

Редовен Професор
Универзитет Св. Климент Охридски – Ветеринарен Факултет, Битола, Р. Македонија (ул. Прилепска бб. п.фах. 150, 7 000 Битола) (http/www.vfb.uklo.edu.mk)
Професор  по Исхрана на домашни животни/Сточарство/Нутритивна патологија/ Метаболички болести кај домашните животни/Зоохигиена
Државен јавен сектор
 (18/02/2015 – 18/02/2020) Вонреден Професор
Универзитет Св. Климент Охридски – Ветеринарен Факултет, Битола, Р. Македонија (ул. Прилепска бб. п.фах. 150, 7 000 Битола) (http/www.vfb.uklo.edu.mk)
Професор  по Исхрана на домашни животни/Сточарство/Нутритивна патологија/ Метаболички болести кај домашните животни/Зоохигиена
Државен јавен сектор
 (18/02/2010 – 18/02/2015) Доцент
Универзитет Св. Климент Охридски – Ветеринарен Факултет, Битола, Р. Македонија (ул. Прилепска бб. п.фах. 150, 7 000 Битола) (http/www.vfb.uklo.edu.mk)
Професор  по Исхрана на домашни животни/Сточарство/Нутритивна патологија/ Метаболички болести кај домашните животни/Зоохигиена
Државен јавен сектор
(20/09/2007 – 18/02/2010) Научен Соработник
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Институт за сточарство, Скопје, Р. Македонија (ул. Иле Илиевски 92а  п.фах. 207, 1 000 Скопје) (http/www.ias.ukim.edu.mk)
Научен соработник по Исхрана на домашни животни/Шеф на Лабораторијата за контрола на квалитетот на сточна храна/Раководител на Заводот за Исхрана на домашни животни/Раководител на Секторот за високообразовна дејнаост
Државен јавен сектор
 (12/12/2000 – 20/09/2007) Асистент
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Институт за сточарство, Скопје, Р. Македонија (ул. Иле Илиевски 92а  п.фах. 207, 1 000 Скопје) (http/www.ias.ukim.edu.mk)
Асистент по Исхрана на домашни животни/Истражувач во Лабораторијата за контрола на квалитетот на сточна храна
Државен јавен сектор
(01/04/1996 – 12/12/2000) Помлад Асистент
Универзитет Св. Кирил и Методиј  – Институт за сточарство, Скопје, Р. Македонија (ул. Иле Илиевски 92а  п.фах. 207, 1 000 Скопје) (http/www.ias.ukim.edu.mk)
Помлад Асистент по Исхрана на домашни животни/Истражувач во Лабораторијата за контрола на квалитетот на сточна храна
Државен јавен сектор
                              Лични вештини
Образование и обука

(22/11/2009 – 12/12/2009)

Сертификат за Курс по Здравје и Благосотојба кај животните
MTEC 2009 Course for Animal Health and Welfare, Holland Government (Holland)
(24/08/2009 – 27/08/2009) Сертификат
60th Annual Meeting of European Federation of Animal Science (EAAP) Barcelona (Spain)
 (17/10/2016 – 21/10/2016) Сертификат за остварена Еразмус + мобилност
Staff Mobility for Teаching-Trakia University-Stara Zagora, Bulgaria
(18/04/2016) Решение
АКРЕДИТИРАН МЕНТОР ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ (Одбор за Акредитација и евалуација на високото образование на Р. Македонија)
(20/10/2011) Сертификат
Union of Scientists in Bulgaria-Stara Zagora (foreigh member)
(23/02/20017) Сертификат за учество во работилница на тема
Споделување на искуства за техники на евалуација на наставни програми и нивна примена во практика (Твининг проект-Развивање на соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните органи)
(06/06/2018) Благодарница на Проф. Д-р Гоце Цилев
За значаен научен и стручен придонес во организацијата на Меѓународните Советувања за технологија на производство на сточна храна и исхрана на домашните животни KRMIVA (Zagreb-Hrvatska) по повод 25 Јубилеј
Мајчин јазик Македонски
Други јазици РАЗБИРАЊЕ ЗБОРУВАЊЕ ПИШУВАЊЕ
Слушање Читање Вербална интеракција Вербална продукција
Англиски јазик B1 C2 B1 B1 B2
Српски јазик C2 C2 C2 C2 C2
Комуникациски вештини   добри комуникациски вештини стекнати низ работата како Шеф на Лабораторија за контрола на квалитет на сточна храна

добри комуникациски вештини стекнати низ работата како Професор по Исхрана на домашни животни

Организациски/менаџерски вештини   лидерство ( Еразмус + Координатор во период од 2014-2018; Продекан за наука и меѓународна соработка на Ветеринарниот Факултет во Битола во период 2014-2018)
Вештини и знаења поврзани со работата   одлично владеење со процесите за контрола на квалитетот (моментално задолжен за контрола на сточна храна)

изработка на компјутерски крмни смески за исхрана на домашни животни (преживни и непреживни животни)

Дигитални вештини САМОПРОЦЕНКА
Обработка на информации Комуникација Креирање на содржини Безбедност Решавање на проблеми
Напреден корисник Напреден корисник Напреден корисник Напреден корисник Напреден корисник
Наведете ИКТ сертификати
  добро владеење на Office пакетот (обработка на текстови, табеларни пресметки, презентациски софтвер)

добро владеење на Интернет

Други вештини   спорт

пешачење во природа

АКАДЕМСКИ КВАЛИФИКАЦИИ:

1986-1990 СЗУЦ Кузман Шапкарев-Битола, Отсек: Ветеринарен техничар
Среден успех одличен – 5.00

1991-1995 Образование: Дипломиран инжињер Отсек: Сточарство.
Студент на генерација 1995/96, просек – 9.10
(Пофалница од Ректорот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје)
Адреса: Факултет за земјоделски науки и храна, ул. “Александар Македонски” бб, 1000 Скопје

1996 Од 01.04.1996 година вработен во Институтот за сточарство, во Заводот за исхрана на домашните животни и други стопанско корисни животни, како помлад асистент
(Рецензија објавена во Билтен 655 од 01. 03.1996 год. на Универзитет “Св. Кирил и Методиј”)

2000 26.06.2000 година – Магистрирал на Ветеринарниот Факултет-Катедра за исхрана на домашни животни при Универзитетот во Белград, Р. Србија
Научно подрачје: Ветерина Потесна област: Исхрана на домашните животни/Евалуација на крми кои се користат во исхрана на преживари
Титула: Магистер на ветеринарни науки

12. 12. 2000 година избран како асистент на областа-Исхрана на домашни животни
(Рецензија објавена во Билтен 766 од 15.11.2000 год. на Универзитет “Св. Кирил и Методиј”)

2006 03.11.2006 година – Докторирал на Ветеринарниот Факултет-Катедра за исхрана на домашните животни при Универзитетот во Белград, Р. Србија
Научно подрачје: Ветерина Потесна област: Исхрана на домашните животни/ Користење на неконвенционални крми од агрокомплексот во исхраната на домашните животни
Титула: Доктор на ветеринарни науки

20. 09. 2007 година избран како научен соработник на областа-Исхрана на домашни животни
(Рецензија објавена во Билтен 925 од 31. 08. 2007 год. на Универзитет “Св. Кирил и Методиј”)

2010 18.02.2010 година избран како Доцент во научните области Исхрана на домашните животни и Патологија на исхрана на домашните животни на Ветеринарниот факултет во Битола
(Рецензија објавена во Билтен 333 од 01. 02. 2010 год. на Универзитет “Св. Климент Охридски”-Битола)

2015 18.02.2015 година избран како Вонреден Професор во научните области Исхрана на домашните животни и Одгледување на домашните животни на Ветеринарниот факултет во Битола (Рецензија објавена во Билтен 391 од 01. 10. 2014 год. на Универзитет “Св. Климент Охридски”-Битола)

2020-доживотно 18.02.2020 година избран како Редовен Професор во научните области Исхрана на домашните животни и Одгледување на домашните животни на Ветеринарниот факултет во Битола (Рецензија објавена во Билтен 461 од 01. 10. 2019 год. на Универзитет “Св. Климент Охридски”-Битола)

cilev 1
cilev 2
cilev 3
cilev 4
cilev 5
cilev 6
cilev 7
cilev 8
cilev 9
cilev 10
cilev 11
cilev 12
cilev 13

Награди и признанија (професионални)

gcilev 1
gcilev 2