Покана за доставување на понуди за набавка на реагенси и потрошен материјал за проектот PAPESHE

Покана,

За доставување на понуди за набавка на:

Лабораториска опрема:реагенси и потрошен материјал  во рамките на проектот  „Заштита на автохтоната популација на Пелагониски овци одгледувани во меѓугранична зона” со акроним : PAPESHE  (W.P.3, D 3.4.2).

Ветеринарен факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски “- Битола, распишува јавен тендер за доделување на договор за набавка на лабораториска опрема реагенси и потрошен материјал во рамките на Ветеринарен факултет Битола. Набавката ке се реализира со финансиска помош од ЕУ ИНТЕРРЕГ ИПА програмата за прекугранична соработка во Грција – Република Северна Македонија 2014-2020 година. Тендерското досие е достапно на страната на ВФБ, преземете ја документацијата.

Ветеринарен факултет Битола,  Универзитет „Св. Климент Охридски “- Битола ги поканува сите заинтересирани да поднесат понуди.

Крајниот рок за доставување на понудите е до 25 09 2020 година, 12:00 часот. Евентуалните дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на веб-страницата наВетеринарен факултет Битола,

 Invitation

For awarding an offer for purchase of specific laboratory equipment: consumables, disposable materials and reagents: “Protection of Autochthonous populations of PElagoniaSHEep breed in the cross-border area” acronym PAPESHE (W.P.3, D 3.4.2)

Veterinary faculty,University “St. KlimentOhridski” – Bitola intends to award a supply contract for purchase of specific laboratory equipment: consumables, disposable materials and reagents in premises of Veterinary faculty University “St. KlimentOhridski” – Bitola with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020. The tender dossier is available for inspection at the website, (link)

Faculty of veterinary medicine University “St. KlimentOhridski” – Bitola invites all interested parties to submit a tender.

The deadline for tender submission is 25 09 2020, 12:00 a.m. Possible additional information or clarifications/questions shall be on the website of VFB