Известување за колквиумската недела и септемврискиот испитен рок

Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, колоквиумската недела е со почеток  од 17 08 до 28 08 2020Право на полагање на колоквиум имаат студентите кои го запишале и слушале предметот во текот на летниот семестар.

 Септемврискиот испитен рок согласно академскиот календар е предвидено да трае од  24  08  до 26 09 2020 година. Во овај рок се вклучени два термини за полагање на испити со  право на полагање и на двата термини.

 Право на полагање имаат студентите кои имаат статус на активни студенти (запишан летен семестар), кои ги завршиле обврските кон предметот во соодветниот семестар и предметот е уредно пријавен за испит по еклектронски пат со платени сите предвидени трошоци за секој предмет.

 Студентите кои немаат електронско досие, обврските кон предметите и полагањата треба да ги остварат преку електронска комуникација (е-mail) со референтот на студентски прашања (Билјана Димитровска biljana.dimitrovska06@gmail.com)

 

Термини за колоквиуми / испити – септемвриска сесија 2020:

 

Предмет Колоквиум

1

Колоквиум

2

Прв

термин

Втор

термин

1. Хемија 17 08 21 08 04 09 18 09
2. Биохемија 17 08 21 08 04 09 18 09
3. Биофизика 17 08 21 08 04 09 18 09
4. Анатомија 1 и 2 03 09 17 09
5. Анатомија на животните 03 09 17 09
6. Хистологија 1 и 2 27 08 14 09
7. Паразитологија 27 08 14 09
8. Вовед во ветеринарна клиничка пракса 03 09 17 09
9. Вовед во ветеринарна медицина 03 09 17 09
10. Основи на клиничка дијагностика 03 09 17 09
11. Болести на копитари и месојади 1 03 09 17 09
12. Болести на копитари и месојади 2 03 09 17 09
13. Болести на свињи 03 09 17 09
14. Епизоотиологија 03 09 17 09
15. Општа хирургија со анестезиологија 27 08 22 09
16. Хирургија со ортопедија и 27 08 22 09

 

офтамологија
17. Физиологија 1 01 09 23 09
18. Физиологија 2 17 08 20 08 01 09 23 09
19. Патолошка физиологија 01 09 23 09
20. Фармакологија и токсикологија 1 24 08 25 09
21. Фармакологија2 17 08 20 08 24 08 25 09
22. Болести на живина 1 02 09 22 09
23. Болести на живина2 02 09 22 09
24. Физиологија на репродукција 01 09 22 09
25. Ветеринарна токсикологија 24 08 25 09
26. Општа патологија 04 09 25 09
27. Специјална патологија 04 09 25 09
28. Судско ветеринарство 04 09 25 09
29. Управно ветеринарство 04 09 25 09
30. Заразни болести 04 09 18 09
31. Породилство и старилитет кај дом.жив. 31 08 21 09
32. Репродукција и ВО 31 08 21 09
33. Болести на чапункари 1 24 08 25 09
34. Болести на чапункари 2 17 08 20 08 24 08 25 09
35. Ветеринарен надзор на колење и месо
36. Биологија на клетка 27 08 24 09
37. Хранливи лековити и отровни

растенија

27 08 24 09
38. Ветеринарна генетика 27 08 24 09
39. Генетика со биостатистика 1 27 08 24 09
40. Зоологија 27 08 24 09
41. Биоклиматологија и биоклиматологија 27 08 24 09
42. Заштита и спасување на животните во

вонредни ситуации

27 08 24 09
43. Одгледување на диви животни и ловна

технологија

27 08 24 09
44. Психосоцијални аспекти на држење на

жив.

04 09 14 09
45. Генетика со биостатистика 2 04 09 14 09
46. Етика и комуникологија во

ветеринарната медицина

04 09 14 09

 

47. Економика во ветеринарството 04 09 14 09
48. Менаџмент на ветеринарна пракса со

рурална економија

04 09 14 09
49. Исхрана на домашни животни 1 03 09 17 09
50. Исхрана на домашни животни 2 03 09 17 09
51. Неконвенционално анимално

производство

03 09 17 09
52. Одгледување на домашни жив. 1 03 09 17 09
53. Одгледување на домашни жив. 2 03 09 17 09
54. Нутритивна патологија 03 09 17 09
55. Хигиена на сточарски објекти 1 03 09 17 09
56. Хигиена на сточарски објекти 2 03 09 17 09
57. Хигиена и патологија на исхраната кај

дом. жив.

03 09 17 09
58. Еколошка заштита 27 08 24 09
59. Кинологија 27 08 22 09
60. Хируршка пракса 27 08 22 09
61. Биологија и патологија на риби 02 09 22 09
62. Биологија и патологија на пчели 21 08 28 08 25 09
63. Радиобиологија и радијациона хигиена 21 08 28 08 25 09
64. Рибарство 02 09 22 09
65. Одбрани поглавја од хирургија 27 08 22 09
66. Микробиологија и имунологија 1 и 2 28 08 18 09
67. Хигиена контрола и надзор на месо,

риби и нивни производи

01 09 17 09
68. Микробиолошка пракса 04 09 23 09
69. Хигиена контрола и надзор на млеко и

млечни производи

01 09 17 09
70. Вовед во хигиена на храна 04 09 23 09
71. Хигиена со екологија 04 09 23 09
72. Визуелни дијагностички методи 04 09 18 09
73. Физички основи на дијагностички и

терапевтски методи

04 09 18 09
74. Ветеринарна пракса и систем на

чување и контрола на болести на свињи

27 08 14 09
75. Тропски Болести 04 09 18 09
76. Одбрани поглавја од интерна 03 09 17 09

 

медицина на малите животни

 

 

Напомена: наведените термини може да подлежат на промени во договор со предметниот професор.

 

 

Од Деканат