Покана за доставување на понуди за набавка на лабораториска опрема

Покана, За доставување на понуди за набавка на: Лабораториска опрема за анализа на квалитет на млеко во рамките на проектот  „Заштита на автохтоната популација на Пелагониски овци одгледувани во меѓугранична зона” со акроним : PAPESHE  (W.P.3, D 3.4.2). Ветеринарен факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски “- Битола, распишува јавен тендер за доделување на договор за набавка на лабораториска […]

Известување

Известување Согласно одлуката донесена на ННС на ден 01 06 2020 за реализација на испитите во јунскиот испитен рок, студентите имаат право на избор за полагање на испитот со физичко присуство или on line полагање.       Студентот има обврска електронски (e-mail) да го извести предметниот професор за изборот на начинот на реализација на испитот најдоцна 3 дена пред датумот на полагање. pozdrav

Резултати Зоологија

Полагање на 1.- в  Колоквиум по предметот Зоологија на 01.06.2020 г., во 10 часот Ред. бр. Бр. Индекс  Поени 1. 257 28 2. 259 31 3. 265 23 4. 266 17 5. 268 22   Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.   01.06.2020г.                                                                                           Предметен Професор Проф.д-р Живко Гацовски  

Протокол за online полагање

Протокол за online полагање On line полагањето на студентите може да им биде овозможено и при можноста за полагање со физичко присуство на студентот, но само после образложено писмено барање од страна на студентот доставено по е-пошта најмалку 3 дена пред закажаниот термин за полагање, кое треба да биде одобрено од страна на наставникот, а […]