Зоологија

Полагање на 2-р  Колоквиум по предметот Зоологија на 10.06.2020 г., во 10 часот

Ред. бр. Бр. Индекс Поени
1. 257 26
2. 259 30
3. 265 27
  4. 268 24

 

Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.

 

10.06.2020г.                                                                                           Предметен Професор

Проф.д-р Живко Гацовски