Хранителни, лековити и отровни растенија

Полагање на 1.- в  Колоквиум по предметот Хранителни, лековити и отровни растенија на 08.06.2020 г., во 10 часот

Ред. бр. Бр. Индекс Поени
1. 266 10
2. 268 11

 

Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.

 

08.06.2020г.

 

Предметен Професор

Проф.д-р Живко Гацовски