Генетика

Полагање на 1.- в  Колоквиум по предметот Генетика на 04.06.2020 г., во 10 часот

Ред. бр. Бр. Индекс  Поени
1. 259 37

 

Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.

 

04.06.2020г.                                                                                           Предметен Професор

Проф.д-р Живко Гацовски