Известување

Во согласност со одлуката донесена на ННС на Ветеринарен факултет Битола од 01 06 2020, студентите кои го запишале осми и десетти семестар во академската 2019/20 год. им се овозможува реализацијата на предметите Амбулантна клиника 1 (осми семестар) и Амбулантна клиника 3 (десетти семестар), по личен избор да ја остварат во текот на летниот период во субјектите кои извршуваат ветеринарна дејност.

Реализацијата на наставата треба да го опфака временскиот период соодветен на фондот на часови за секој од двата предмети или вкупен период од минимум 60 часа за секој предмет посебно.

Студентот е обврзан да обезбеди потврда за реализираната посета која ке ја достави кај предметниот професор (лично или по електронски пат)

Студентите се ослободуваат од обврската за реалкизација на семестралната пракса која е предвидено да се изведува во рамките на факултетот додека феријалната пракса останува задолжителна