koronavirus
Информативни плакати за заштита од Ковид 19

Со информативни постери/плакати со хигиено-технички упатства и  упатства за постапување со куќни миленици, УКЛО и Општина Битола презедоа дополнителни активности за превенција од ширење на епидемијата и за заштита на јавното здравје. Заедничката иницијатива на ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски и градоначалничката на Битола, м-р Наташа Петровска, резултираше со изработка  на постери што содржат неопходни […]

Понудени форми на дигитални – електронски контакти со Проф. д-р Живко Гацовски

Понудени форми на дигитални – електронски контакти со Проф. д-р Живко Гацовски 1.Дигитална платформа Clas room – од МОН -За ЗООЛОГИЈА  Class code> lzd7xwd (електронски ви е доставен  повторно материјалот); -За ГЕНЕТИКА Class code>vcq7l64 (електронски ви е доставен материјалот); -За Хранителни, лековитити и отровни растенија Class code>  akk3iac (електронски ви е доставен повторно материјалот); Преу […]

Известување

Известување Во согласност со препораките од УКЛО, за адаптација на одржувањето на наставата во текот на периодот кога студентите се ослободени од настава за време на кризната ситуација со Корона вирусот,  студентите се обврзуваат да ги контактираат по електронски пат (е-mail) предметните професори на секој од предметите за кои стекнале право на упис во летен семестар во академската […]

Известување

Во периодот на прекин на наставата заради превенција од ширење на корона вирусот лица за контакт и постапување во ситуации кога не е можно одлагање во Ветеринарен Факултет: Доц. д-р Петар Додовски, продекан за настава, e-mail: petar.dodovski@uklo.edu.mk Билјана Димитровска, Референт за студентски прашања, e-mail: biljana.dimitrovska@uklo.edu.mk