Службено лице задолжено за посредување на информации кај имателот  на информации:

Тина Пејковска

Годишен извештај од службеното лице 

 

Вонр. проф. д-р Никола Караболовски, одговорно лице,

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи на Ветеринарен факултет – Битола

Доц.д-р Наташа Пејчиновска,

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП И ИСПРАВКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ  ПРИ ВРШЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОР

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 603 ЗА 2022 ГОДИНA

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 788 ЗА 2022 ГОДИНА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 603 ЗА 2022 ГОДИНА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 788 ЗА 2022 ГОДИНА

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРЖАВНА ЕВИДЕНЦИЈА 603 ЗА 2022 ГОДИНА

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРЖАВНА ЕВИДЕНЦИЈА 788 ЗА 2022 ГОДИНА

СПД РЕКАПИТУАЛАР 603 ЗА 2022 ГОДИНА

СПД РЕКАПИТУАЛАР 788 ЗА 2022 ГОДИНА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 603 ЗА 2021 ГОДИНA

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 788 ЗА 2021 ГОДИНА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 603 ЗА 2021 ГОДИНА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 788 ЗА 2021 ГОДИНА

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРЖАВНА ЕВИДЕНЦИЈА 603 ЗА 2021 ГОДИНА

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРЖАВНА ЕВИДЕНЦИЈА 788 ЗА 2021 ГОДИНА

СПД РЕКАПИТУАЛАР 603 ЗА 2021 ГОДИНА

СПД РЕКАПИТУАЛАР 788 ЗА 2021 ГОДИНА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 603 ЗА 2020 ГОДИНА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 788 ЗА 2020 ГОДИНА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 603 ЗА 2020 ГОДИНА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 788 ЗА 2020 ГОДИНА

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРЖАВНА ЕВИДЕНЦИЈА 603 ЗА 2020 ГОДИНА

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРЖАВНА ЕВИДЕНЦИЈА 788 ЗА 2020 ГОДИНА

СПД РЕКАПИТУАЛАР 603 ЗА 2020 ГОДИНА

СПД РЕКАПИТУАЛАР 788 ЗА 2020 ГОДИНА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 603

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 788

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 603

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 788

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРЖАВНА ЕВИДЕНЦИЈА 603

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРЖАВНА ЕВИДЕНЦИЈА 788

СПД РЕКАПИТУАЛАР 603

СПД РЕКАПИТУАЛАР 788

Реферат за избор Ред.проф.д-р Гоце Цилев

Реферат за избор Доц.д-р Талија Христовска

Реферат за избор Доц.д-р Наташа Пејчиновска

Реферат за избор Доц.д-р Петар Додовски

Реферат за избор Вонр.проф.д-р Билјана Петровска

Реферат за избор Доц.д-р Мими Ристевски

Реферат за избор Асс.Маја Ангеловска

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНОТ НА ВФБ 2018-2019