Вонр.проф.д-р Билјана Петровска
Вонреден Професор
Вонр.проф.д-р Сашо Стојановски
Вонреден Професор