Правилници и документи
 1. Колоквиум кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 2. Упис на летен семестар

  читај повеќе >>>>
 3. Предавања кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 4. Испити кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 5. Испит Анатомија

  читај повеќе >>>>
 6. Јануарска сесија

  читај повеќе >>>>
 7. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 8. Термини за испити

  читај повеќе >>>>
 9. Ноемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 10. Дополнителен конкурс за IV уписен рок

  читај повеќе >>>>
 11. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 12. Септемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 13. НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

  читај повеќе >>>>
 14. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 15. Пријавување за јануарска сесија 2017

  читај повеќе >>>>
 16. Семинарски Микробиологија

  читај повеќе >>>>
 17. УПИСИ 2017

  читај повеќе >>>>
 18. Повик на Европската Агенција за безбедност на храна

  читај повеќе >>>>
 19. Задолжителна пракса

  читај повеќе >>>>
 20. Каталог на капитални книгоиздателски проекти од Министерство за Образование на РМ

  читај повеќе >>>>
 21. Распоред на предавања

  читај повеќе >>>>
 22. Известување

  читај повеќе >>>>
 23. Водич за изработка на завршен труд

  читај повеќе >>>>
 24. Амбулантна клиника 1 и 3

  читај повеќе >>>>
 25. Прва генерација апсолвенти

  читај повеќе >>>>
 26. Лого на ВФБ

  читај повеќе >>>>
 27. Лабораторија за генетика

  читај повеќе >>>>
 28. Документи за пракса

  читај повеќе >>>>
 29. СООПШТЕНИЈА

  читај повеќе >>>>
 30. Предметна програма

  читај повеќе >>>>
 31. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИИ

  читај повеќе >>>>
 32. КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВ УПИСЕН РОК

  читај повеќе >>>>
 33. ИНФОРМАЦИЈА

  читај повеќе >>>>
 34. ВОДИЧ НА СТУДЕНТИТЕ КАКО ДА ИЗРАБОТАТ СЕМИНАРСКА РАБОТА

  читај повеќе >>>>
 35. Потребно за префрлување од друг сроден факултет

  читај повеќе >>>>
 36. Универзитетска лабораторија за генетика во Битола

  читај повеќе >>>>
 37. Премиерот на отворањето на Ветеринарниот факултет во Битола

  читај повеќе >>>>
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Закон за високото образование

Статут на Универзитетот Св.Климент Охридски - Битола

Правилник за внатрешните односи и работењето на Ветеринарен факултет - Битола

Правилник за условите , критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии

Правилник за ECTS

Правилник за единствените критериуми и постапката за избор во Наставно - научни, наставно стручни и соработнички звања

Правилник за организирање на издавачка дејност

Предметна програма на Ветеринарен факултет

Распределба на предметите по семестри

Условна поставеност на наставните дисциплини

Водич за студентите како да изработат семинарска работа

Потврда за предметот Амбулантна клиника 1, Потврда за предметот Амбулантна клиника 2, Потврда за предметот Амбулантна клиника 3

Потврда за семестрална пракса, Потврда за пракса

Извештај за самоевалуација на Ветеринарен факултет - Битола за 2012 година

Извештај за самоевалуација на Ветеринарен факултет - Битола за 2013 година

Анекс табели за евалуација на прв циклус на факултетот

Анекс табели за прв циклус - студиска програма на факултетот

Извештај за самоевалуација на Ветеринарен факултет - Битола за 2014 година

Анекс табели за евалуација на прв циклус на факултетот

Анекс табели за прв циклус - студиска програма на факултетот

Извештај за самоевалуација на Ветеринарен факултет - Битола за период од 2013 -2015 година

Извештај за самоевалуација на Ветеринарен факултет - Битола за период од 2012 -2016 година

Решение за акредитација на студиската програма на Ветеринарен факултет - Битола

Решение за усогласување и акредитација на студиската програма по ветеринарна медицина од прв и втор циклус интегрирани петгодишни студии усогласена со ЗВО