Правилници и документи
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Решение за акредитација на студиската програма Ветеринарна медицина (I и II циклус) интегрирани студии

Решение за почеток со работа на студиската програма Ветеринарна медицина (I и II циклус) интегрирани студии

Закон за високото образование

Статут на Универзитетот Св.Климент Охридски - Битола

Статут на Ветеринарен факултет - Битола

Правилник за внатрешните односи и работењето на Ветеринарен факултет - Битола

Правилник за условите , критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии

Правилник за ECTS

Правилник за единствените критериуми и постапката за избор во Наставно - научни, наставно стручни и соработнички звања

Правилник за организирање на издавачка дејност

Предметна програма на Ветеринарен факултет

Распределба на предметите по семестри

Условна поставеност на наставните дисциплини

Водич за студентите како да изработат семинарска работа

Потврда за предметот Амбулантна клиника 1, Потврда за предметот Амбулантна клиника 2, Потврда за предметот Амбулантна клиника 3

Потврда за семестрална пракса, Потврда за пракса

Извештај за самоевалуација на Ветеринарен факултет - Битола за 2012 година

Извештај за самоевалуација на Ветеринарен факултет - Битола за 2013 година

Анекс табели за евалуација на прв циклус на факултетот

Анекс табели за прв циклус - студиска програма на факултетот

Извештај за самоевалуација на Ветеринарен факултет - Битола за 2014 година

Анекс табели за евалуација на прв циклус на факултетот

Анекс табели за прв циклус - студиска програма на факултетот

Извештај за самоевалуација на Ветеринарен факултет - Битола за период од 2013 -2015 година

Извештај за самоевалуација на Ветеринарен факултет - Битола за период од 2012 -2016 година

Решение за акредитација на студиската програма на Ветеринарен факултет - Битола

Решение за усогласување и акредитација на студиската програма по ветеринарна медицина од прв и втор циклус интегрирани петгодишни студии усогласена со ЗВО