Што Ви нудиме
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

 

Факултетот ви нуди современa студискa програма организирана во еден циклус, дизајнирана според европските стандарди во високото образование. Студиската програмата нуди специјализација во областа на ветеринарната медицина и едукација на кадар врз основа на потребите на пазарот на работна сила во Р. Македонија, а исто така која ќе овозможи конкурентност на европскиот и пазарите на работна сила во светот. Врз основа од Вашите афинитети и визии за иднината, можете да ја изберете овaa студискa програмa.

· Доктор по ветеринарна медицина (5 + 0), оваа студиска програма обезбедува знаења со кои ќе бидете способни да одговорите на предизвиците на стопанството од аспект на ветеринарната медицина, да се грижите за (здравјетото на животните и квалитетот на храната).


Кои се нашите перформанси

· Акредитирана високо образовна институција;

· Имплементиран – ЕКТС;

· Библиотека;

· Развивање на меѓународна соработка и ангажирање на визитинг професори од странство;

· Комјутерски центар;

· Можности за учество во меѓународни научно-истражувачки проекти;

· Мегународна размена на студенти;

· Практична работа со студенти;

· Можности за учество на студентите во меѓународни летни школи, ветеринијади и др.