За идните студенти
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Одлучете да студирате кај нас

Република Македонија - Министерство за образование и наука на Р. Македонија – Скопје, на 23. 09. 2009 година, под број 12-653414 донесе Решение за работа на јавната високообразовна установа Ветеринарен факултет, единица во состав на Универзитетот"Св. Климент Охридски" Битола и почна со работа на истиот ден.

· Во склад со актуелните реформи во целокупниот воспитно образовен систем во Р. Македонија, Ветеринарниот факултет во Битола, пристапува кон новиот концепт на додипломски студии на идните Доктори по ветеринарна медицина.

Наставниот план и програма е прилагодена на европскиот систем на образование (ЕКТС), на Универзитетско образование од областа на Ветеринарната медицина.


Зошто да се одлучите да студирате на Ветеринарниот факултет - Битола

· Новиот концепт на студирање, му придава поголемо значење на практичната настава;

· Се пристапува кон воведување на аспекти на истражувања и развој, како и иновирање на процесот на работа;

· Флексибилност: кредитен систем, можности за напредување во областа на Ветеринарната медицина;

· Набљудување, водење и помагање на студентот;

· Припрема за перманентно усовршување,

· Партнерски одност и соработка со корисниците на услугите;